Voffarnas förvridna vetenskapssyn

Voffarnas förvridna vetenskapssyn består i att den är specialanpassad för att gynna det oerhört mäktiga matmedicinska industriella komplexet Big Pharma o Big Food och motverka alternativmedicinen. Voffarna har på ett enväldigt, maktfullkomligt och godtyckligt sätt tagit sig rätten att bestämma vad som är vetenskap resp. pseudovetenskap, vad som är sant och inte sant, samt att efter eget gottfinnande och domslut bestämma från fall till fall, vilka studier och påståenden som kan accepteras som evidens.

Uppfylls inte beviskraven enligt skeptiker-rörelsen VoF:s (Vetenskap o Folkbildning) specialkrav så väntar stämpling som pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug, charlatan, bedragare, förvillarpris etc. Voffare är vetenskapshaverister.

Vof-domare - pseudovetenskap, kvacksalveri, charlatan, bedragare, förvillarpris
VoF-domare – pseudovetenskap, kvacksalveri, charlatan, bedragare, förvillarpris

Voffarnas syn på pseudovetenskap – kvacksalveri

Föreningen VoF:s tillämpning av definitionerna för vetenskap och pseudovetenskap/kvacksalveri är absurda när de tex med hjälp av dem lyckas med konststycket att ge LCHF doktorn Annika Dahlqvist pseudovetenskapens förvillarpris p.g.a. att hon bl.a. hävdat att maten/kosttillskott påverkar vår hälsa, immunsystemet och en cancers utveckling. Detta uttalande är helt samstämmigt med nobelpristagaren Otto Warburgs upptäckt att en cancer inte kan överleva utan socker/kolhydrater och läkekonstens fader Hippokrates om kostens betydelse för hälsan/sjukdomar. Voffarna har bl.a. följande motivering till förvillarpriset ”har under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt (pseudovetenskapligt/falskt) sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”. Med den motiveringen dömer Voffarna i praktiken också ut Hippokrates och Warburgs upptäckter som pseudovetenskap/kvacksalveri.

Voff-vetenskapsman
Voff-vetenskapsman

Ett annat exempel som tyder på att maten/kosttillskott kan påverka en cancers utveckling i positiv riktning är vissa av skolmedicinens dödsdömda cancerpatienter som botar sig själva genom höga doser av bl.a. vitaminer, mineraler, aprikoskärnor och extrem sockerfri LCHF kost som tex Sven-Erik Nordin.

Voffarna avfärdar egenmäktigt och oschysst alla sådana tillfrisknanden som spontanläkning, slumpen, felaktig diagnos, självläkning etc. i stället för att seriöst titta på bevisen för behandlingens effekter som består i att den dödsdömde patienten faktiskt lever.

Ett tänkbart sätt kan kanske då vara att i en studie jämföra dödsdömda cancerpatienter som fått och följt beskedet av läkaren att ”tyvärr vi kan inte göra mer för dig” med sådana patienter som Sven-Erik Nordin. Studien skulle med all sannolikhet visa att läkarna tyvärr hade/har rätt. De dödsdömda som finner sig i domen dör. Men glädjande nog skulle studien också sannolikt visa att av de dödsdömda som inte finner sig i dödsdomen utan gör som Sven-Erik Nordin överlever sin cancer i större utsträckning än den första gruppen. Frågan är om inte en sådan studie och dess resultat rent av skulle kunna klassas som vetenskaplig.

Voffarnas tändvätska – Beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation

Vetenskap betyder för närvarandeProduktion av ny kunskap med systematiska metoder”. En ny kunskap kan dock aldrig garanteras vara 100%:ig sann. Den är endast sann tills nästa sanning dyker upp. Ibland krävs det ett paradigmskifte för den nya sanningen pga. Voffprofessorers rädsla för förlorat anseende etc.

Pseudovetenskap betyder ”Falsk/skenbar/oäkta vetenskap”. Nuvarande Voffdefinition är ”Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade”. Frågan om vad som är vetenskap resp. pseudovetenskap har gett Voffarna många gråa hår, i de fall de är försedda med en sådan utväxt. Voffarna har slagit knut på sig själva för att till varje pris få till definitioner, förbehåll och tillämpningar som dömer ut så många alternativmedicin-grenar som möjligt.

För att producera ny kunskap används systematiska metoder och sådana finns det gott om. Vetenskapliga metoder innefattar empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och lagar). Voffarna kallar sin metod för ”den vetenskapliga metoden” och definierar den som ”att formulera en hypotes (ett antagande), testa den, jämföra resultatet mot slumpen och mot placebo (när det är relevant), låta andra granska studien och upprepa försöket för att jämföra resultaten”. Voffarnas metod är baserad på ”vetenskaplig evidens” och måste vara test/mätbar.

Det är en metod som inte fångar det otestbara/omätbara – som tex läkemedelsbiverkningar som inte är vetenskapligt bevisade och tex kvicksilverbiverkningar från amalgam. I Voffarnas vetenskap måste det finnas en tillfredsställande teori som förklarar hur fenomen fungerar, vilka regelbundna mönster de följer eller varför de framträder för oss som de gör. Den seriösa alternativmedicinen baserar sin kunskap mer på ”beprövad erfarenhet”. Det är en metod som även fångar det otestbara/omätbara – som tex läkemedelsbiverkningar och kvicksilverbiverkningar från amalgam.

Frågan är om inte beprövad erfarenhet också är en vetenskaplig metod om erfarenheten samtidigt systematiskt dokumenteras. Enbart beprövad erfarenhet utan systematisk dokumentation torde då bli en mer personlig erfarenhet.

Är läkemedelsbiverkningar som inte är vetenskapligt bevisade och amalgambiverkningar vetenskap eller pseudovetenskap? Biverkningarna har inte kunnat fastställas med Voffarnas metod ”den vetenskapliga metoden”. Biverkningarna har fastställts genom (vetenskaplig?) ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation”. Voffarna accepterar existensen av dessa läkemedelsbiverkningar rätt upp och ner men inte existensen av amalgambiverkningar. En typisk ologisk Voffslutsats. Men det är så Voffarna jobbar. 

Mr. Rockefeller

Mr.Rockerfeller

Denna den Vofferska synen på vetenskap går helt i linje med Mr.Rockefeller – Voffarnas stamfader. Det var han som med sin ekonomiska makt, i början på 1900-talet, kvävde alternativmedicinen genom kostsamma specialskrivna evidensregler som blev lag samt gynnade läkemedelsbolagen. Allt för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Big Pharma var fött.

Idén var att utveckla syntetiska kemiska preparat med medicinska effekter, ta patent på dem och sälja dem dyrt som mediciner. Någon forskning i Hippokrates anda om att låta maten + kosttillskott vara din medicin förekom naturligtvis inte, då resultaten ej är patenterbara och ingen större vinst finns att hämta. Dessutom såg Rockefeller till att läkarutbildningen inte fick innehålla något om alternativmedicin eller kostens betydelse för hälsan. Och så ser läkarutbildningen ut än idag i Sverige förutom några futtiga timmars undervisning i läkarnas 7-åriga utbildning. Big Food var fött, med lightprodukter och sockerstinna livsmedel som följd.

Big Pharma
Big Pharma

Seriös alternativmedicin baseras som sagt var på metoden ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation” där kanske inte alla eller en majoritet blir hjälpta men vissa – som tex Sven-Erik Nordin i exemplet ovan.

Voffarna vill begränsa vår tanke- och handlingsfrihet.

Man behöver inte alltid veta eller förstå exakt hur något fungerar, det kan räcka med att det fungerar. Det är upp till envar att göra en samlad bedömning utifrån vetenskap, dokumentation, evidensstyrka, placebo/tankens kraft (kan starta kroppens självläkningsprocesser), försiktighetsprincipen (att undvika risken att tex inte få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler), LCHF (låta maten vara din medicin för att tex reversera diabetes och fetma, svälta en cancer mm. mm.), vitaminterapi (boosta immunsystemet – immunsystemstärkande), omvårdnad (påverkar hälsan och immunsystemet), rekommendationer, kund-patientomdömen, sociala medier, kända biverkningar, risker etc. för att ta ställning till behandlingen. Man vill ju inte köpa grisen i säcken. Men det är inte upp till Voffarna att försöka bestämma detta. Så är det någon som vill prova ett alternativ som baseras på ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation” så skall hen få göra detta utan att skuldbeläggas och bli anklagad för att nyttja kvacksalvare, skojare, bedragare, gå på humbug, pseudovetenskap etc. Det skall vara fritt att välja och bedöma den saken själv. Voffarna vill begränsa vår tanke- och handlingsfrihet. Det är så Voffarna jobbar.

Vad är en – Vetenskaplig metod?

När det gynnar Voffarna och skolmedicinen så refererar Voffarna ofta och gärna till “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men begreppet saknar definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Inte heller den medicinska branschen har någon definition av begreppet. Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den svenska grundlagen.

Trots att begreppet saknar definition så skall vården bedrivas enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” (vilket är ett politiskt begrepp i likhet med försiktighetsprincipen), men trots detta så är det vården själv som får avgöra om de vill använda alternativbehandlingar. I dag används i Sverige tex ECT (elchocksterapi), akupunktur, kiropraktik och naprapati och i andra länder är tex healing vanligt.

Begreppet vetenskap betyder ”produktion av ny kunskap med systematiska metoder”. Även detta begrepp saknar mer exakt definition så det är upp till var och en att med sin vetenskapsmetod producera ny kunskap. Voffarna kallar sin metod för ”Den vetenskapliga metoden”.

Förslag: Föreslår att ”beprövad erfarenhet med systematisk dokumentation” skall ”godkännas” som en vetenskaplig metod för alternativa behandlingar.

Både den Vofferska och den alternativa vetenskapsmetoden/modellen behövs. Det borde finnas utrymme för att de ska kunna komplettera varandra, och inte som nu, att Voffarna tar sig rätten att döma ut den ena.

”Enligt” Lars Bern. ”Min slutsats att vi, när vi planerar hur vi skall driva vårt samhälle, slutar att tillmäta olika vetenskapliga hypoteser en avgörande betydelse, utan istället vänjer oss vid att göra frekventa faktiska observationer av verkligheten.

Dr Richard Horton, chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, The Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier baseras på manipulerade studier och pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel gränsar till kvacksalveri”.

Och chefredaktör Marcia Angell, MD- New England Journal of Medicine varnar för att ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskning som publiceras, eller att förlita sig på bedömning av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer.”

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

One thought on “Voffarnas förvridna vetenskapssyn

Your email will not be published. Name and Email fields are required