Invandring – Islam

Grattis-hälsning till våra politiker och Sverige som har lyckats skapa ett mångkulturellt invandrarsamhälle med 61 utsatta områden, präglade av islam, kriminalitet, segregation och parallella norm- och rättskipningssystem.

Det finns ett före och ett efter 14 maj 1975. Det var då som en enhällig riksdag, på Socialdemokraternas initiativ, beslutade att Sverige skulle berikas genom att bli ett mångkulturellt samhälle där de invandrade med frikostiga bidrag kan ”utveckla sin ursprungliga identitet” och kultur. Nu har vi fått det. Dvs bl.a. 61 (59 st 2024) utsatta områden/parallellsamhällen med parallella norm- och rättskipningssystem och egen kultur. I områdena finns 780 000 analfabeter med mycket låg självförsörjningsgrad (40% förvärvsarbetar inte) och 66 % av socialsekreterarna hotas. I fem av dessa områden är den utländska bakgrunden 90% eller högre. Ingen politiker har bett om ursäkt eller förlåtelse för detta vanstyre. Tvärtom försvarar dom det och verkar stolta.

Islam och sharia i våra förorter och samhälle

Samhällena styrs där till mycket stor del av islam som utgörs/formas av Koranen och Sunnah (Mohammeds vägledning/rättesnöre att följa för att efterlikna profetens sätt att leva). Koranen och Sunnah utgör en auktoritär grund för allt – såsom sharialagar, värderingar, hederskultur (som t.ex. tvångsgifte-kusinäktenskap, oskuldskontroll, barnäktenskap), jämställdhet, barnuppfostran, kvinnlig frigörelse, otrohet, våldskultur, antisemitism (som t.ex. firandet av Hamas terrorattack/judemassaker 2024-10-07), levnadsregler, plikter, religion och islamistisk politik, samt inte minst synen på oss otrogna svennar. En muslim behöver därför inte tänka själv. Det är koranen, sunnah, höga auktoritära religiösa ledare/experter och imamer som bestämmer, vägleder och styr. Många av dessa imamer predikar/propagera i utlandsfinansierade islamistmoske’er, med viss framgång, för införande av islamism i Sverige och för att inte låta sig integreras (vilket är finansiärernas mål). Allt detta strider extremt mycket mot vår kultur, lag, demokrati, yttrandefrihet och värderingar och är källan till en extrem kulturkrock, förutom för dem, oftast vänstern – som tycker det är helt Ok med denna ordning.

Sveriges förfall och förvandling till en gangster/maffiastat

Därutöver så styrs områdena även av ett 40-tal klaner/maffia och ca 200 kriminella gäng. De flesta kallas för svenskar. Enligt rikspolischefen Petra Lundh/justitieminister Gunnar Strömmer så är lågt räknat 62 000 personer (varav 1700 barn – SIS-hemmen är fulla) aktiva eller kopplade till kriminella nätverk/organiserad brottslighet i Sverige 2024. Och unga står på kö för att bli gängkriminella. De sysslar med skjutningar, sprängningar, narkotika, stölder, maffiautpressning, hot mot offentliganställda tjänstemän, vittneshot, penningtvätt genom banker, mäklare, spelbolag och penningöverföringsföretag, utsmuggling av kontanter, ekonomiska bedrägerier och välfärdsbrott etc. etc. osv. osv. Att hantera allt detta – inkl. utanförskapsområdena, polis, rättsväsendet, kriminalvård, socialvård och statliga bidrag kostar oerhörda summor vilket gör att allt annat blir eftersatt (förutom Nato/försvarsmakten och bidrag till Ukraina). Enl. nationalekonomen Ingvar Nilsson kan en enda gängkriminell totalt kosta samhället närmare 70 miljoner kronor. Vetskap om att mina surt inbetalade skattemedel i första hand går till detta är frustrerande.

Vidare så finns det enligt Säpo drygt 3000 islamistiska extremister som jihadister, potentiella terrorister och IS-krigare.

Som grädde på moset har 74 000 till 158 000 personer med falska identiteter lyckats lura migrationsverket och på så sätt fuskat sig in Sverige och fått full tillgång till det svenska välfärdssystemet, och mer därtill, genom att använda sig av ännu fler identiteter – identitetsmissbruk. Bland dessa finns terrorister, krigsförbrytare och andra kriminella. Detta enligt en ny folkräkningsrapport från Skatteverket.

Och som sylt på grädden så vistas en stor mängd papperslösa/ej folkbokförda i Sverige – oklart hur många men skatteverket uppskattar att det rör sig om mellan 107 000 och 185 000 personer. Dessutom uppskattas upp till 150 000 personer vara folkbokförda i Sverige, trots att de egentligen bor i ett annat land och alltså inte ska vara skrivna här och kunna få ekonomiska förmåner. Och ytterligare 100 000 personer som bor här uppskattas vara folkbokförda på fel adress. Snacka om bidragsbedrägerier!

En av dest mest några grundläggande uppgifter som en fungerande stat måste klara av är att veta vilka som befinner sig i landet. Det har inte Sverige och då framförallt Migrationsverketvetat och har heller inte vetat på många decenier. Bland annat så får inte Migrationsverket lagra eller söka på biometrisk information, som fingeravtryck, för att säkerställa att en person inte använder sig av flera identiteter samtidigt.

Islams indoktrinering av barn – När barn inte får välja

Ingen är född med islamsk tro men när ett barn föds i muslimska familjer blir barnet automatiskt en muslim från första dagen eftersom barn ärver religionen från sina föräldrar enligt islams princip. Indoktrineringen av barnet påbörjas sen omedelbart så att barnets hela framtida liv – till mycket stor del – låter sig styras av koranen, sunnah, de höga religiösa ledarna/experterna, imamerna och av föräldrarna. Ett led i denna indoktrinering är att i tidig ålder förse flickorna med slöja (som feminister verkar stödja). Detta blir sen en signal till omgivningen att kvinnan strikt tyr sig till den islamska ordning. Kan också vara så att hon tvingats till det. Det är också en signal om att kvinnan inte vill/kan/får gifta sig med en otrogen.

När förskolan anpassar sig efter hederskulturens normer

Redan i förskolan försöker föräldrar med hederskultur och strikta normer om kyskhet och kvinnors beteende att påverka och ställa krav på förskolan. Här en ny rapport om krocken som uppstår mellan förskolan och hederskulturen.

Rexvid beskriver den långa lista med krav som föräldrar ställer på förskolan. Det handlar exempelvis om att förskolan ska se till att deras döttrar klär sig ”anständigt”, något som ofta betyder att små flickor ska bära slöja. Det handlar även om vilka lekar som är lämpliga för pojkar respektive flickor. Exempelvis vill en del föräldrar inte att deras söner ska ”lekdiska” eller torka av borden. Sådant ses som typiskt kvinnogöra.

Flera av kraven handlar om könsseparatism. Bland annat finns det föräldrar som instruerar personalen att inte låta flickor och pojkar ligga bredvid varandra vid vilan eller leka tillsammans. Men det är inte bara barnen som omfattas i de rigida uppfattningarna om kön. En av de intervjuade beskriver vad som hände dagen efter att de hade anställt en manlig kollega: bara ett av 17 barn dök upp.

Föräldrarnas synpunkter på förskolepersonalen tar inte slut där. Det finns även förväntningar på att den kvinnliga personalen ska klä sig ”anständigt” och visa så lite av sin kropp som möjligt. En kvinnlig förskolepedagog berättar att en av föräldrarna påpekade att det var olämpligt att hon hade på sig shorts och t-shirt – trots att hon var gravid och det var högsommar – eftersom det gjorde henne till en dålig förebild.

Samtidigt berättar flera pedagoger hur förskolan ibland anpassar verksamheten på förhand för att det inte ska uppstå krockar mellan hederskulturen och den svenska majoritetskulturen. Det här är egentligen det största problemet av alla, inte föräldrarnas krav, utan att förskolan alltför ofta anpassar sig efter dem. Trots att det tydligt stipuleras i förskolans styrdokument att den ska lära ut jämställdhet mellan könen och motverka stereotypa könsroller. Rexvid menar att ett skäl är att en del av medarbetarna snarare beter sig som privatpersoner än myndighetspersoner i förhållande till förskolans samhällsuppdrag. Det gäller bland annat medarbetare som själva kommer från en kultur med hedersnormer, som inte vill upplevas som illojala mot den egna etniska, kulturella eller religiösa gruppen. De följer hellre föräldrarnas instruktioner än sitt uppdrag. Samma sak gäller de som själva är bärare av hederskulturen och som aktivt uppmanar flickor att inte ta av sig slöjan, eller att undvika kroppskontakt med pojkar.

Sedan finns det en tredje grupp medarbetare som åsidosätter förskolans uppdrag för att de är rädda för anklagelser om rasism. Det gäller främst etniskt svenska pedagoger, men även sådana som själva har utländsk bakgrund. De vill inte hamna i en situation där föräldrarna beskyller dem för diskriminering. Det är förståeligt men ursäktar ändå inte att barnens frihet kringskärs.

Oavsett vilket skäl som pedagogerna har för att frångå förskolans uppdrag blir konsekvenserna ändå desamma: hederskulturen vinner över barnens rättigheter.

Stort barnafödande och invandring – Vägen till fortsatt islamisering av Sverige

Allt detta säkerställer att den muslimska gruppen – tillsammans med stort barnafödande och ytterligare invandring – även fortsättningsvis kommer att kunna förändra samhället mer och mer i islamsk riktning.

Islamismens många ansikten – Hur islamism flyter ihop med Islam

Det är höga auktoritära religiös-politiska ledare/experter och imamer som tolkar koranen och sunnah. Och det gör de på många, många, många olika sätt – därav många, många olika rörelser/grenar som sunni och shia och dess än mer våldsbejakande extrimistiska undergrupper såsom salafism, wahhabism, muslimska brödraskapet, hamas (med sin grunddeklaration från den 18 augusti 1988 att islam ska utplåna Israel), hezbollah, talibanerna, islamiska staten (IS), al-Qaida, boko haram, al-Shabaab, ansar al-Sharia och tehrik-i-taliban pakistan (TTP) för att nämna några. Varje rörelse har sina religösa experter/ledare som fastställer sin tolkning av koranen och sunnah. Det är dem som avgör tillämpningen/omfattningen/strängheten och hårdheten av den förda islamistiska politiken och om militant terror rent av skall ingå. Det verkar som om islamism alltid ingår i religionen på ett eller annat sätt. Det verkar som islam och islamism flyter ihop. För Mohammed gjorde det det i alla fall då han var både religiös ledare och politisk statsman under sin tid i Medina. För honom fanns ingen gräns mellan religion/hans uppenbarelser och politik. Och budskapet genom Sunnah är att muslimer alltid skall försöka efterlikna Mohammeds liv.

Liknande religiösa extremistgrupper hade också kristendomen på medeltiden då den militanta undergruppen korsfararna härjade i Europa och Mellanöstern för att erövra och återta heliga platser, särskilt Jerusalem, från muslimska kontroll. Likaså häxprocesserna under 1500- och 1600-talen, men även tidigare. Kyrkan och staten förföljde och straffade de som anklagades för häxeri genom rättsliga processer och avrättningar. Ett annat exempel är religionskrigen under reformationstiden på 1500-talet i Europa, där protestanter och katoliker kämpade mot varandra. Och under 1900-talet har konflikten mellan katoliker och protestanter i Nordirland lett till våldsamma sammandrabbningar, terrordåd och politisk instabilitet. Det finns även idag individer och små grupper som kan tolka och tillämpa kristendomen på ett våldsamt sätt som t.ex. grupper som Army of God (terror-attacker mot abortkliniker), Ku Klux Klan (KKK), Christian Identity Movement (rasistisk och vit överhetsideologi) och Lords Resistance Army (LRA) som har begått allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, inklusive massakrer, kidnappningar och användning av barnsoldater i Uganda – för att nämna några.

Islamism – En ofrånkomlig del av muslimska troendes tänkande?

Vill påstå – utan att veta – att i stort sett alla troende muslimer har islamistiska tankar i någon form (annars vore de inte fullgoda muslimer). En tanke, önskan eller vilja att islamiska principer i någon grad ska tillämpas i det offentliga samhällslivet och i lagstiftningen. Graden av denna islamistiska tanke/önskan och graden av vilja att uppnå detta är det som gör personen till en from integrerad och sekulär muslim som tolererar religionsfrihet och mångfald med demokratiska värderingar, och som tar avstånd från odemokratiska sharialagar och hedersförtryck – och som tyst tillämpar sin religion i sitt personliga liv. Eller till en potentiell våld/militant/terror-bejakande extrem jihadist alt. en bokstavstrogen fundamentalist som också till varje pris vill införa extrem religös islamistisk politik fullt ut, d.v.s upprättandet av en islamisk stat och en strikt tolkning av islam med sharialagar – eller till en person som vill någonting däremellan.

Man vet sällan innehållet i dessa islamistiska tankar hos en muslim. Som med exempelvis infiltratören S-riksdagsledamoten Jamal El-Haj när han uttalarman får inte döda civila även om de är judar”och t.e.x. vad han tänker när han har samröre med islamistiska organisationers ledare. Eller när han propagerar för slöja. Eller när El-Haj försökte påverka asylärende för att få hit en konservativ och strikt islamistisk imam. Allt detta samtidigt som han bedyrar att han är Socialdemokrat i själ och hjärta och förespråkar jämlikhet. Detsamma med imamer som säger harmoniska saker utåt och en annan sak när de predikar om införandet av en islamistisk ordning. Var och en av oss otrogna får själv gissa graden av islamism för man vet aldrig.

Ett förtydligande. I första hand är det religionen islam som med sitt system med indoktrinering från födseln som är orsaken till strävan av islamisering i samhället. Alla vet att det inte är lätt att stå emot propaganda, fejk news eller bryta en indoktrinering/hjärntvätt eller sekt oavsett om det är Putin, Hitler, Scientologerna, Kim Jong-Un, Knutby, Jehovas vittnen, SVT eller islam som står bakom den – särskilt om indoktrineringen påbörjas i barnålder. Det vet Jamal-El-Haj som med sitt uttalande i shiamoskén Aldorr i samband med en riksdagsmotion om förbud mot hijab på minderåriga barn – sa ”Föräldrar kommer inte att ha någon rätt att sätta på sin dotter hijab förrän hon blir 18 år och är fri att själv då besluta huruvida hon ska bära den eller inte. Ni vet mycket väl att om de inte lär sig att bära hijab i tidig ålder kommer många att avvisa hijab när de fyller 18, eftersom de aldrig vant sig vid den.” Och det gäller det mesta inom islam! Indoktrineringen måste startas i barnaålder.

Politikernas vägval – Från trygghet till kaos – En nation i förfall

Mona Sahlin (Sveriges vice statsminister 1994-1995) tycker att Sverige inte har någon egen kultur värd namnet. Därför behövs Sverige berikas med den inspirerande mångkulturen. Feminismens framgångar torde ha lett till ett farligare och sämre samhälle. Inte minst för tryggheten och för kvinnor med än mer våldtäkter, misshandel och mord.

Fredrik Reinfeldts (Sveriges statsminister 2006-2014) syn på politikernas beslut att ta emot fler än vad vi klarar av att ta hand om, ”Tack för att ni valde Sverige!

Stefan Löfvens (Sveriges statsminister 2014-2021) reaktion på allt detta hösten 2015 är ”Socialdemokraterna kommer aldrig att kritisera Islam” och ”vi bygger inga murar”. Beslutet från 1975 ligger därmed fast. I Agenda söndagen den 17 november 2019 urskuldade han sig dock med de berömda orden: ”Vi såg det inte komma”. Nästa blindhet lär bli – ”Vi såg inte islamismen komma”. Beträffande om brottslighet i utsatta områden är kopplade till invandring säger han ”Det hade det varit oavsett vem som hade bott där, om det var så att du hade satt dit människor som var födda i Sverige under samma förutsättningar, så får du samma resultat.” I Aftonbladet 2024-06-27 försvarar han sitt uttalande.

Magdalena Anderssons (Sveriges statsminister mellan 30 november 2021 och 18 oktober 2022) reaktion på allt detta vintern 2023 är ”Vi Socialdemokrater har stått för en ordnad integration – och att S traditionellt förespråkat en stram migration. En historieförfalskning och lögn i den högre skolan!.

Sammanbrott – Staten och rättsväsendet under kriminell belägring

Klanerna/maffian/gängkriminella/nätverk har infiltrerat rättsväsendet, kriminalvården, kommunerna, migrationsverket, banker o mäklare (penningtvätt), försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen, advokat-branschen mer och mer. Även inom andra områden har maffian etablerat sig för gott som t.ex. genom ekonomiska bedrägeribrott mot privatpersoner/företag/banker. Myndigheterna står maktlösa. Korruptionen vittrar sönder och raserar samhället och staten inifrån. Enligt Svenskt Näringsliv nya rapport så uppgår deras andel till ca 100 miljarder/år. (Under 2022 anmäldes 195 929 bedrägeribrott). Bidrags/välfärds-brotten mot staten/skattebetalarna uppgår till lågt räknat 7 miljarder/år. Därutöver utbetalas 8 miljarder ”felaktigt”. Vissa har ett speciellt synsätt på staten. Sverige som bankomat är ett paradis för alla dessa! Vårt samhälle håller på att raseras.

Hur politiker införde Sveriges sönderfall utan debatt

Så stort GRATTIS Sverige. Och stort GRATTIS till alla ni politiker som lyckades införa och bibehålla allt detta utan debatt och över folks huvuden (som med Nato och DCA avtalen). De som var emot/kritiska till att Sverige tog emot fler än vad vi klarar av att ta hand om, tystade ni effektivt genom att rasist/nazist/fascist-stämpla dem alla och även kalla dem för invandrarfientliga. Så gjorde ni också då och nu med Göran Johanssons (f.d. S-kommunordf. i Göteborg) 24 år gamla förslag om max 30% invandrare i ett bostadsområde (26 år senare 2023-11-01 erkänner S sveket – se rapport och även här. På detta sätt polariserade ni också samhället och skapade SD – så GRATTIS till det. Och stort GRATTIS även till alla era lojala mediajournalister som t.ex. Vänsterextrema Expo och SVT med vd Hanna Stjärne i spetsen som i egenskap av ordf. i Sveriges Tidskrifters juryn gav priset för ”Årets tidskrift” till EXPO. Media satte/sätter hårda gränser för vad som får debatteras, undersökas och sägas, och startar drev mot dem som uppfattats som misshagliga i frågor som berör invandring och integration. Stort GRATTIS även till alla följare/fans/PK-ister/Voffprofessorer/feminister/sektliknande grupperingar och problemförnekare, som hjälpt/stöttat er under hela denna process med att ta emot fler än vad vi klarar av att ta hand om.

Men det finns hopp. Nu vill ni politiker i stället avveckla de mångkulturella parallellsamhällena (denna gång dock utan riksdagsbeslut). Vi skall bli ETT samhälle igen. Detta skall ske genom integration/omprogrammering/avislamisering/försvenskning/tvångsförflyttningar och strängare lagar. Frågan är om berörda går med på det – att ge upp sin identitet – sitt klan/imam/kriminella samhälle och sina styrande koranislamska, antidemokratiska värderingar och sharialagar? Tror inte det! Det är kört! – ni har svikit oss! Ni har raserat vårat samhälle genom vanstyre! Vi befinner oss i inbördeskrig. Men det skall vara ordning och reda påstår ni nu. Även Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer – tidigare invandringsvurmare – befarar nu att ”Sverige kan gå förlorat”.

Nödläge – Inför undantagstillstånd för att stoppa kriminaliteten.

Men det finns en radikal id’e som möjligtvis till viss del kunde lösa problemet med kriminaliteten. Införande av ett odemokratiskt undantagstillstånd med kris/krigs-åtgärder. Alla med utländsk bakgrund som ingår i kriminella gäng/organiserad brottslighet och andra som utfört grova brott och hotar tjänstemän/socialsekreterare, de straffas genom att fråntas medborgarskapet och uppehållstillståndet med om möjligt utvisning som följd. De utesluts därigenom från välfärdssystemet och samhället.

S-rapporten avslöjar försyndelser – men islamism förblir tabu

Den 2023-11-01 kom S-rapporten där de erkänner sina försyndelser. Rapporten listar många försyndelser men fortfarande tyst om ett av det största problemen – nämligen att en stor del av invandrarna styrs av islamska/islamistiska värderingar som inte går att kombinera med svenska. Vilka värderingar som är bäst – islamska eller svenska råder det stor oeninghet om.

Islamistisk utpressning – Ska Sverige kapitulera?

Och nu har det tillkommit nya problem. Totalitära islamistiska regimer utövar utpressning mot Sverige. ”Stoppa brännandet av koraner – annars terror och döda svenskar” – och mycket riktigt, den 2023-10-16 dödades två svenskar i en terrorattack i Bryssel, enbart för att de var svenskar. Och rädsla vet vi ju alla är grunden för att få folk att bli lydiga och följsamma. Skall Sverige betala genom att ge efter och kapitulera? Ett mycket svårt val. Man vet inte om förövarna nöjer sig, eller kommer att kräva mer underkastelse. Förmodligen mer. Sveriges imamer och dess troende aktiva muslimer protesterar inte mot denna utpressning. Tvärtom vill de också se ett förbud. Det verkar som att Sverige inte är skapt för islam och att islam inte är skapt för Sverige?

Samma svåra val hade även Borås stads kulturchef Ida Burén om att stoppa eller tillåta visningen av ett konstverk som kritiserar den iranska regimens kvinnoförtryck. Detta med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige skulle orsaka en otrygg situation kopplat till visningen. Hon valde att – som Magdalena Andersson – sätta ”svenska folkets säkerhet främst” och därmed förbjuda visningen. Däremot tycks Magdalena Andersson inte ha några säkerhetsproblem med att en del av hennes islam-väljare går ut och firar Hamas terrorattack/judemassaker 2023-10-07.

Men de som vill kan dra en lättnandes suck. Invånare i Sverige med utländsk/islamsk bakgrund och kultur kommer inte att överstiga 50% förrän tidigast 2050. Det gäller förstås inte t.ex. Botkyrka och Södertälje som redan nu har 61 respektive 57 procent invånare med utländsk bakgrund. Islamiseringen har där kommit för att stanna.  Det tycker dock Magdalena Andersson inte är något problem, för så fort de blir svenska medborgare så är de som vanliga svenskar med svenska värderingar. Därför sker heller inget ”folkutbyte”. Antalet personer med utländsk bakgrund var 2023 ca 27%. Barnafödandet för personer med svensk bakgrund går kraftigt neråt. Beviljade uppehållstillstånd 2022 var 94.613 +ca 55.000 ukrainare. För 2023 var siffran 91.139. Hur många av dem som har islamska antidemokratiska och yttrandefrihetsbegränsande värderingar är dock oklart. Fortsatt bidragsinvandring lär leda till att vänsterblocket får majoritet, vilket lär resultera i ytterligare ökad invandring och islamisering av samhället. Heja Sverige!

Tystnad/likgiltighet är medskyldighet.

Dela gärna denna grattishälsning till era likasinnade.

Stora GRATTIS hälsningar.

Fd. socialdemokrat i 45 år – Nu rasist/nazist/fascist enligt S,MP,C,V och vänstermedia.

Anders Jensen

P.S. Tillhör du SD så vänligen bortse från denna grattishälsning då du/ni inte har varit ansvariga för denna utveckling. D.S

Dela detta:

Comments are closed.