Glantz oredliga påstående nummer 5

Glantz har gjort följande påstående: ”Det finns alltid anledning att ta patienters uppgifter på allvar. Det faktum att vissa av dessa patienter har somatiska symtom på psykogen bas innebär inte att de ‘avfärdas’ eller att vi är ‘blinda’ för tänkbara mekanismer utanför våra specialområden utan att vi understryker ett välkänt och väldokumenterat fenomen, som för dessa patienter innebär att diagnosen skall leda till psykiatrisk/psykologisk men ej till odontologisk behandling”.

Glantz fastslår detta i ett svar till Socialstyrelsen som också publicerades i Läkartidningen 47/1981.

Detta svar var föranlett av docent Mats Hanssons skrivelse till Socialstyrelsen om ”En hälsofara av utomordentlig betydelse. Troligen står vi inför en förgiftningskatastrof av mycket stor omfattning”.

Oredligheten/fabriceringen/forskningsfusket

Påståendet är inte sant. Glantz har medvetet fabricerat nämnda nya kunskap/påståenden. Detta efter sina studier/forskning i/av/från den vetenskapliga litteraturen – eller hur han nu har kommit fram till detta. Därefter har han oredligt rapporterat ut denna lögn till samhället. Det är även en historieförnekelse och lyckad historieförfalskning.

Bevis/argumentation som styrker/visar att oredlighet har begåtts.

Att kvicksilverånga från läckande amalgamfyllningar kan orsaka biverkningar i form av div. psykiska åkommor har man varit medveten om under lång tid.

Redan år 1840 konstaterades det att ”Amalgam är det skadligaste av alla fyllningsmaterial vilket genom kvicksilverångor skadar inte blott tandorganet utan även hela organismen”. Uttalandet är gjort av Baltimore tandläkarhögskola i USA (American society of dental surgeons) utifrån deras ’systematiska dokumentation av beprövad erfarenhet (vilket också är vetenskap)’.

Sedan dess har otaliga ’Systematiska dokumentationer av beprövad erfarenhet’ bekräftat detta. Professor Alfred Stock framförde på 1920-30 talet att ”amalgam utgör ett allvarligt hot mot hälsan”. Stock påvisade att kvicksilver inte binds till amalgamet utan det lämnar fyllningarna i form av kvicksilverånga och kan ge biverkningar som t.ex.  yrsel, trötthet, missmodighet, retlighet och försämrat minne Stock dog för övrigt av kvicksilverförgiftning pga. sina experiment.

De vetenskapliga bevisen enl. bl.a. ’Systematiska dokumentationer av beprövad erfarenhet (viket också är vetenskap)’ från Baltimore tandläkarhögskola i USA 1840 och Hanssons samt Stock är domsamma. Men Glantz och hans etablissemang har konsekvent vägrat ta till sig dessa fakta. Det tandvetenskapliga etablissemanget förtiger, förtränger och nonchalerar deras och övrigas samstämmiga arbeten. Glantz och etablissemanget försöker påskina att ett av världens giftigaste ämnen inte ger några biverkningar. En helt absurd inställning.

Fastställandet som professor Glantz gör saknar all vetenskaplig förankring. Det är inte vetenskapligt belagt att man inte kan få somatiska symtom på psykogen bas av kvicksilver från odontologisk behandling. Docenten i psykiatri, Per Dalén skriver ”Det är allvarligt om det saknas accepterade vetenskapliga metoder för att påvisa förgiftning från t.ex. kvicksilver. Speciellt i dom fall där kvicksilverförgiftning i verkligheten föreligger. Att som professor P.O.Glantz m.fl. hänvisa till brist på bevis på kvicksilvrets giftighet när man hävdar att problemet inte existerar är helt oacceptabelt”.

Se även bevis/argumentation i bifogade bilagor för Glantz påstående 1-6.

Följdeffekter av oredligheten för historiebeskrivningen, forskningen, samhället i övrigt och för människors hälsa.

Glantz fastställande diskriminerar och klassar en hel patientgrupp som psykiskt sjuka och har felaktigt skickat tusen och åter tusentals till psykvården. Docenten i psykiatri, Per Dalén såg sig nödsakad att göra följande uttalande ”Psykiatrin har blivit kroppsmedicinens ”slasktratt” för sjukdomar läkarna inte förstår. Läkarna erbjuds en lättanvänd ”slasktratt”, som ger dem möjlighet att framstå som kunnigare än de är och låter dem slippa säga – jag vet inte”.

Socialstyrelsens dåvarande chefstandläkare Thomas Kallus förstärkte Glantz budskap i TV Maj 1985 angående personer som lider av kvicksilverförgiftning med uttalandet att: ”Personerna lider av toxikolofobi”.

Och så är det än idag 2022. Barnläkaren Mats Reimer tillika aktiv inom föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) kallar inte amalgamsjuka för toxikolofobi utan för ”pseudodiagnoser. Han beklagar sig också, ”Patientgrupper som inte får gehör i vården går till våra politiker som gång efter annan lagt sig i frågor som bör avgöras vetenskapligt och inte politiskt. Vi såg det med THX och amalgamsjuka”.

Hans Sundberg, medicinalråd och chef över Tandvårdsbyrån hos Socialstyrelsen.

I ett Glantz-duperat tillstånd, gjorde Hans Sundberg i Svenska Dagbladet 21/5-87 följande uttalande. ”Det finns inga belägg för att de svåra sjukdomssymptom som vissa personer uppvisar skulle vara orsakade av amalgamfyllningar”.

Ett uttalande i FDI Newsletter 1987 (Världens största tandläkartidning). Där blev Sundberg intervjuad och fann sig föranledd att förklara att det inte finns några som helst vetenskapliga bevis för att amalgam skulle kunna åstadkomma förgiftningssymptom.

Dela detta:

Comments are closed.