Professorer anmälda för forskningsfusk

Professorer anmälda till nämnden för prövning av oredlighet i forskning/forskningsfusk (Npof). Välj professor i innehållsförteckningen eller klicka här/nedan:

Professor Dan Larhammar f.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning). Anmäld för att ha fabricerat den nya kunskapen/påståendet att man kan bli blågrå av elektrokolloidalt silver i destillerat vatten med ca 10 ppm styrka (EKS) (framställt genom elektrolys och där innehållet av joner är ca 80% och däröver). Detta efter att ha gjort sina studier/forskning i/av/från den vetenskapliga litteraturen. Därefter har han oredligt rapporterat ut denna lögn till samhället. Det är även en lyckad historieförfalskning. Läs anmälan här.

Ärendenr. hos nämnden för prövning av oredlighet i forskning/forskningsfusk (Npof): Dnr 3.2-21/0126

Larhammar – anmäld för forskningsfusk

Professor emeritus Per-Olof Glantz i odontologi, f.d. vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen och f.d. rektor för Malmö Universitet.

P.O.Glantz – anmäld för forskningsfusk

Oredlighet i forskning – forskningsfusk

Professor emeritus Per-Olof Glantz anmäld för att medvetet fabricerat nedan nämnda nya kunskaper/påståenden. Detta efter att ha gjort sina studier/forskning i/av/från den vetenskapliga litteraturen. Därefter har han oredligt rapporterat ut dessa lögner till samhället. Det är även historieförnekelser och lyckade historieförfalskningar. Läs anmälan här.

Ärendenr. hos nämnden för prövning av oredlighet i forskning/forskningsfusk (Npof): Dnr 3.2-22/0120

  • ”Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver”. Se bilaga 1
  • ”En mun med 20 amalgamfyllningar avger 0,6 ug kvicksilver/dag – en ringa mängd i förhållande till det totala dagsintaget på 10-20 ug”. Se bilaga 2
  • ”Det finns inte någon som helst vetenskaplig publicerad kunskap om att amalgamfyllningar korroderar och därmed frigör kvicksilver”. Se bilaga 3
  • ”Det är Socialstyrelsen bekant att i litteraturen finns publikationer där man hävdat att amalgamfyllningar genom fortgående frisättning av kvicksilver med tiden kan leda till allvarliga förgiftningar. Den kritiska vetenskapliga granskning som alla publikationer nödvändigtvis alltid måste bli föremål för har enligt styrelsens mening ej gett stöd åt påstådda biverkningar i form av kvicksilverförgiftning och därav föranledda allmänna sjukdomar”. Se bilaga 4
  • ”Det finns alltid anledning att ta patienters uppgifter på allvar. Det faktum att vissa av dessa patienter har somatiska symtom på psykogen bas innebär inte att de ‘avfärdas’ eller att vi är ‘blinda’ för tänkbara mekanismer utanför våra specialområden utan att vi understryker ett välkänt och väldokumenterat fenomen, som för dessa patienter innebär att diagnosen skall leda till psykiatrisk/psykologisk men ej till odontologisk behandling” Se bilaga 5
  • ”Vid inserering och borttagande av amalgam utsätts patienter för inhalering av kvicksilver. Den här formen av exponering torde för patienten helt sakna betydelse ur toxikologisk synvinkel” Se bilaga 6

Det borde vara lag på att professorer och andra samhällsföreträdare som påstår något, samtidigt måste presentera källfakta, evidens och dess vedertagna styrka samt eventuella bias/partiskhet och ekonomiska kopplingar till påståendet.

Som det är nu kan köpeprofessorer (fanns 649 st enl. Svd. 2006 som sålde sina tjänster) sprida desinformation från manipulerade studier, Fake News och bedrägliga rapporter så det bara osar om det. Allt för att tillfredsställa uppdragsgivaren. Till exempel genom att försvåra försäljning för en konkurrent och underlätta försäljning för den egna produkten.

De kan göra detta genom att döma ut verksamheter, produkter som oseriös, ovetenskaplig, bedräglig, pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug, stolliga uppfattningar etc. och djupt kunniga och seriösa utövare som skojare och bedragare för att eliminera verksamheten eller produkten. Ja allt möjligt som tjänar deras syfte. Detta utan någon påföljd.

För att miniminera risken för allt detta så bör nämnden (Npof) inkludera alla forskare, experter och professorer som har gått forskarutbildning i sin granskning. Om någon av dessa påstår en sak utan att informera vid rapporteringstillfället att det rör sig om deras personliga uppfattning/åsikt, så skall/bör informationen av nämnden betraktas som ett forskningsresultat från den som informerar, dvs forskaren. Tillämpar inte nämnden denna självklara definition på vad forskning är så lär forskningsfusket fortsätta i oförminskad takt. Då kan berörda (köpeprofessorer och andra med liknande agenda) utan risk fortsätta solka ner och sprida vanära över vetenskapen. Det var därför denna lag tillkom för att motverka detta. Då är det inte nämndens uppgift att göra allt för att begränsa den. Allt detta bör ingå i forskare och professorers codex.

Dela detta:

Comments are closed.