Folkhälsomyndigheten (FHM) anmäld till Justitieombudsmannen (JO) för vilseledande påstående om covid-vaccinering.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att Pfizers ”Covid-19-vaccin har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en ”ytterst” (KVA skriver rigorös) noggrann testprocess i flera steg”.

Anmälaren anser att påståendet ”ytterst” är ett falskt och vilseledande påstående avsett att vilseleda allmänheten. Nödgodkännandet av Pfizers vaccin innebar just att en ”ytterst” noggrann testprocess inte krävdes. Vissa krav för godkännandet mildrades/slopades – t.ex.

  1. Fas 3 var inte genomförd. Studien pågick bara ca två månader. Därför fanns inga studier på långtidseffekter av vaccinet.
  2. Test på om vaccinet förhindrade smittspridning gjordes inte.
  3. Studien baserades på alldeles för många unga och friska deltagare, i stället för den målgrupp som är mest relevant och som skulle kunna ha störst nytta av vaccinet, så som äldre och personer med underliggande sjukdomar. Samtidigt har det i efterhand visat sig att rapporterade dödsfall orsakade av vaccinering är överrepresenterade bland äldre. Pfizer visste förmodligen detta. Därav urvalet av personer.
  4. Studien var inte inriktad på att studera risken för dödsfall.

Nödgodkännandet var en medveten chansning med hänsyn till det allvarliga läget. FHM/LMV bör därför inte få påstå att det var en ”ytterst” noggrann testprocess. Falsk marknadsföring/information till allmänheten är inte ovanligt. Pfizer har den senaste 10-årsperioden betalat 2,3 miljarder dollar i böter för just falsk marknadsföring/information och utbetalande av mutor. Antalet fall av biverkningar (10 gånger fler än normalt) slår alla rekord för ett läkemedel. Det bidrar också till att det måste anses ”ytterst” tveksamt om man kan kalla vaccinet för säkert.

Det faktumet att vaccinfabrikörerna frånsäger sig allt ansvar för eventuella biverkningar och dödsfall, säger en del om hur säkert de anser att vaccinet är. Det ansvaret får respektive land stå för själva – d.v.s. folket. Avtalen ska hemlighållas för folket i minst 30 år. FHM/LMV mörkar denna information.

Frågan är om FHM/LMV skall få vilseleda/dölja för den ”goda sakens skull” eller måste man vara transparent inför allmänheten. Det är JO:s uppgift att svara på.

P.S. Nu i dagarna har FHM tagit bort ordet ”ytterst” från sin hemsida. Se skärmdump nedan och nuvarande sida men ”brottet” har redan begåtts under flera år.

FHM/LMV vilseleder medvetet när de påstår/fastslår att skyddseffekten är ca 95% för Pfizers och Modernas vaccin.

Denna siffra tolkas felaktigt av de flesta som att vaccinationen reducerar risken att bli måttligt eller allvarligt sjuk i Covid-19 med 95%, och omvänt ökar denna risk med samma siffror om man är ovaccinerad. Sjukdomsutvecklingen efter att man startat med ”vaccination” mot Covid-19, har dock tydligt visat att detta inte på långt när stämmer. Detta är en falsk och ytterst medvetet vilseledande siffra (Relativ riskreduktion (RRR)). Även medier misstolkar denna siffra och skriver t.ex. ”Pfizers vaccin har en skyddseffekt på 95 procent mot infektion av covid-19” – vilket är felaktigt.

Enligt EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) rekommenderas starkt att läkemedelsbolagen och myndigheter i stället skall använda termen ”Absolut riskreduktion (ARR)” som tar hänsyn till hela materialet och ger en korrekt bild av vaccinets nytta. I Pfizers vaccinerade försöksgrupp blev 99,95 % inte sjuka i Covid-19, medans 99,07% inte blev Covid-19 sjuka i placebogruppen. För Pfizer vaccin blir då den verkliga skyddseffekten/riskreduktionen 99,95 % – 99,07% = 0,88% och inte 95% som FHM/LMV anger/påstår. 

Skyddseffekten/riskreduktionen är troligtvis ännu lägre då effekten avtar snabbt. För att upprätthålla effekten krävs livslång vaccinering (strålande affärsidé). Effekten är troligtvis också ännu lägre p.g.a. att viruset byter skepnad hela tiden och muterar, vilket gör vaccinet mindre verksamt. Den är troligen också ännu mindre om inte Pfizer – av någon oklar anledning – inte hade exkluderat alla patienter i vaccinationsgruppen som fått Covid-19 före 7 dagar efter andra dosen.

Dessutom kan konstateras att trots alla unga deltagare uppstod dock tre gånger fler skador och sjukdomar i Pfizers vaccingrupp jämfört med placebogruppen – vilket torde indikera hög förekomst av biverkningar.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att ”Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död”.

Detta är helt enkelt inte sant. Folk har dött i covid även om de har varit vaccinerade. Allmänheten tolkar ordet ”skyddar” som att man är skyddad från att dö av covid. Hade FHM/LMV i stället skrivit att ”Vaccinationen mot covid-19 minskar risken för allvarlig sjukdom och död” – så hade det varit Ok.

Det är ett faktum att det finns fastställda dödsfall orsakade av vaccinering. Detta gör det ännu mer tveksamt att då påstå att vaccinationen skyddar mot död. FHM/LMV ägnar sig åt falsk marknadsföring.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att ”Vaccinerna är säkra”.

Detta fastslagna påstående att ”Vaccinerna är säkra” tolkas av de flesta som att vaccinerna är säkra och att man åtminstone inte kan/kommer att dö/avlida av vaccineringen. Anmälaren anser att detta är ett falskt, förskönat och vilseledande påstående då man visst kan dö/avlida av Covid-vaccinering (inte bara av Astra Zenecas som också ansågs säkert). FHM/LMV är dessutom medvetna om att så är fallet och även medvetna om att det kommer att inträffa flera dödsfall i framtiden.

Tror att FHM/LMV kommer att skylla påståendet på varandra och försvara sig med att de inte menar att ”Vaccinerna är säkra” när det gäller dödsfall och allvarliga biverkningar, utan FHM/LMV menar att ”vaccinets fördelar väger tyngre än riskerna”. Det är ändå inte så många döda i förhållande till antalet vaccinerade – så det kan det vara värt. Dödsfallen håller sig på en acceptabel nivå.

Så varför skriver de då inte detta? Jo därför att FHM/LMV vill få så många som möjligt att vaccinera sig och då drar de sig inte för att använda en falsk/vilseledande och ”aggressiv” marknadsföring.

Tror också att FHM/LMV försvarar sig med att de enbart förmedlar den samlade expertkunskap som finns nationellt och internationellt. Anmälaren anser dock att FHM/LMV inte kan frånsäga sig sitt ansvar genom att skylla på andra instanser/överheter. Det måste vara varje myndighetsansvar att undersöka sanningshalten i den information de går ut med. Vaccinet är inte ”Konserverad gröt” precis, som till varje pris måste säljas med ”med mördande reklam”.

Anmälaren anser att vaccinet må vara hur bra som helst men anser att gränsen går vid konstaterande dödsfall för att inte få påstås vara säkra. FHM/LMV bör informera allmänheten på ett transparent sätt och inte mörka förekomsten av dödsfall på en undanskymd och svårfunnen plats på deras hemsidor. FHM skriver inget om dödsfall – de länkar till LMV.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att vaccinet hindrar smittspridning.

FHM/LMV skriver vilseledande på sin hemsida framtill hösten 2021 ”Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra”. Detta är ett medvetet vilseledande påstående eftersom FHM/LMV inte har/hade någon aning om huruvida vaccinet skyddar mot att smitta andra. Detta eftersom Pfizer aldrig har gjort någon sådan studie/test. Det har också visat sig att det fortfarande inte finns någon mätbar smittskyddseffekt av vaccinet. Så var FHM/LMV har fått denna sin pseudovetenskapliga ”sanning” ifrån är oklart.

FHM begärde/rekommenderade beslutsfattare att införa vaccinpass för att det svenska folket skulle känna sig tvingade till att vaccinera sig.

Om det trots allt kan antas att vaccinering skyddar några dagar från att smitta, är den då så stor att det kan försvaras med att införa vaccinpass? Tilläggas kan att smittspridningen ökade strax efter införandet av vaccinationsbevis och då till de högsta nivåerna någonsin under hela pandemin.

Miljontals människor över hela världen kände sig tvingade p.g.a. vaccinpass att vaccinera sig på grund av myten att ”du gör det för andra”. Genom att för ovaccinerade införa diskriminerande restriktioner för att få delta i samhällsaktiviteter så ökade folkets incitament/strävan för att vaccinera sig. Världsettan Novak Djokovic missar Miami Open 2023-03-18, meddelar turneringens direktör i en intervju med Tennis Channel. Den serbiske tennisstjärnan tillåts inte resa in i USA eftersom han inte är vaccinerad mot covid-19. Han är potentiellt smittsam. FHM/LMV påstående fick även statsminister Magdalena Andersson att uppmana svenska folket att undvika att krama just de ovaccinerade – ”att ta en krampaus”. Avsikten med en vaccination har alltid tidigare varit att man inte skall kunna smittas och bli svårt sjuk. Det är därför väldigt ologiskt att vaccinerade skall behöva vara rädda för ovaccinerade. Även kampanjer ”du gör det för andra” och ”kavla upp” pågick. Allt detta ledde till osämja, splittring. förstörda och uppsagda vän och – bekantskaper. De ovaccinerade blev cancellerade.

Var FHM/LMV har fått denna pseudovetenskapliga information ifrån ”skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra” är höjt i dunkel. Bl.a. därför genomförde EU-parlamentet (Robert Roos) 2022-10-11 en utfrågning av en Pfizers chef – Janine Small (enligt Politico vägrade Pfizers vd Albert Bourla att vittna) – som då medgav att p.g.a. tidsbrist så fanns/finns inte några tester som visade/visar att smittspridningen minskade med vaccinet.

FHM initiativ att förorda vaccinpass har lett till att nu i höst/oktober tänker våra beslutsfattare överlämna beslutanderätten om vår hälsa till WHO och dess överheter (vaccinkungen Bill Gates är största bidragsgivaren till WHO) som i så fall ger WHO:s generaldirektör rätt att när som utlysa en ny pandemi och ställa krav på vaccinpass/restriktioner/nedstängningar etc.. Efter förändringen av kriterierna för pandemi som ändrades 2009 av WHO, kan alla sjukdomar som sprids, oavsett dödlighet, numera klassificeras som pandemi.

2022-01-21. Regeringen meddelar i ett pressmeddelande på regeringens hemsida, att man går vidare med att ”vidareutveckla covidbeviset för framtida händelser”.

På G20-mötet på Bali i november 2022 antogs ett förslag om införande av vaccinpass för globalt resande.

Våra beslutfattare planerar att låta WHO stå över svensk/EU lag och ge WHO rätt att besluta om införande av restriktioner och aktivering av vaccinpass i Sverige. Regeringsformens 2 kap. 6 § som säger att ”du som medborgare är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna, alltså staten” borde skydda den som inte vill. Att vaccination är ett kroppsligt ingrepp är fastslaget i gällande rättskällor. Rätten att bestämma själv om vår kropp finns däremot inte inskriven i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Din kropp, ditt val – borde vara en självklarhet. 

Vilken överhet ligger bakom denna nyordning? Kan överöverheten möjligtvis vara WEF? Ordförande Klaus Schwab gav ut en bok 9 juli 2020, ”Covid-19 and The Great Reset”. En receptbok på hur den nya världsordningen ska styra världen efter plandemin. Schwabs arbete med analys, research och produktion av boken måste ha gått på rekordtid… Visste Schwab någonting om covidvirus och vaccin redan innan pandemin och innan han skrev boken?

Inte omöjligt – snarare mycket troligt. Här en information som gavs till EU-parlamentarikerna om att viruset var/är skapat av människan, och dess patenthistoria från 1966 och framåt. Därefter började vaccinutvecklingen. https://www.youtube.com/watch?v=mfLycFHBsro  

Någon debatt i denna fråga mellan olika uppfattningar i typ SVT/MSM/public service förekommer inte. Någon kritisk granskning/information släpps heller inte fram.

Denna mörkning rimmar dåligt med SVT:s vision ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet” och ”Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas” och ”vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt” och att balansen bör vara mellan att ge en rättvis representation åt olika perspektiv och att presentera sanningsenlig information baserad på olika vetenskapliga evidenser.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att det finns ingenting som kan förebygga eller behandla covid-19 förutom vaccin – d.v.s. att man bl.a. inte kan påverka sitt immunförsvar.

FHM/LMV skriver ”Det förekommer påståenden om att D-vitamin, ivermektin (IVM) och klorokinfosfat (hydroxiklorokin (HCQ)), kan förebygga eller behandla covid-19. Dessa påståenden stämmer inte”.

FHM/LMV vilseleder allmänheten å det grövsta då detta är ett falskt och vilseledande påstående. Det går visst att förebygga och behandla covid-19 med alternativa behandlingar. Anledningen/uppkomsten till FHM/LMV påstående är ett VILLKORAT krav från den Amerikanska Food and Drug Administrationen (FDA) i samband med nödgodkännandet av Pfizers ”Covid-vaccin”. Kravet var – för att få ett nödgodkännande – att det INTE fanns några andra verksamma behandlingsmetoder än Pfizers ”vaccin”. Detta bedyrade Pfizer OSANT och sedermera även naturligtvis WHO/Bill Gates/FDA/EMA etc. vilket i sin tur resulterade i att det blev till en ”sanning”. Därav FHM/LMV påstående som också ”MÅSTE” vidarebefordra denna ”sanning” varpå Public service/massmedier sen tog vid och basunerade ut denna ”sanning” till svenska folket. Någon undersökande journalistik ägnade de sig inte åt.

På tal om opartiskhet/jävighet. Läkemedelsindustrin (BigPharma) finansierar 50-87% av läkemedelsverken LMV, EMA och FDA:s verksamheter. När det gäller WHO så är vaccinkungen Gates den största bidragsgivaren tätt följd av läkemedelsindustrin/vaccinindustrin och sist länders bidrag. Det är öppna svängdörrar mellan alla dessa instanser/överheter.

För att ytterligare befästa denna ”sanning”, gick dessa överheter och överöverheter med Pfizer i spetsen till intensiv attack för att undergrävde trovärdigheten för existerande behandlingsalternativ som t.ex. för ivermektin IVM (Satoshi Omura – nobelpris 2015) som är ett effektivt parasitläkemedel (har getts i 4 miljarder doser) och som också har visat sig vara effektivt mot Covidvirus. IVM används bl.a i subtropiska delar av Afrika och Indien. Där det används är Covid inte alls lika utbrett. Instanserna/överheten/massmedierna med FDA i spetsen spred ryktet att IVM är ett häst-avmaskningsmedel (”Horse-dewormer”) och rekommenderade befolkningen att inte ta det. Och läkare förbjöds att skriva ut det.

Instanserna/överheten ser även till att internetplattformsföretag som Google, Facebook, YouTube, Twitter etc. censurerar/stämplar all kritik/avvikande information (det kunde t.ex. ha varit påståendet om att jorden var rund om vi nu levt i den tidsåldern) som desinformation/pseudovetenskap och konspirationsteorier framförda av vaccinförnekare/antivaxxare. Detta även om kritikerna var/är läkare, professorer, forskare etc. som refererar till studier/vetenskap och erfarenhet.

Inför introduktionen av vaccinet publicerade The Lancet (22 Maj 2020) och New England Journal of Medicine, en artikel om en stor studie kring hydroxiklorokin (HCQ). 96 000 patienter över hela världen hade enligt artikeln deltagit i försöken med HCQ. När artikeln kommit i tryck, och skulle fakta-granskas (peer-rewiew), visade det sig att undersökningen var ett rent falsarium av företaget Surgisphere. Hela studien var påhittad! När bluffen avslöjades drog The Lancet Lancetgate tillbaks artikeln i tysthet 4 juni -20, men då var skadan redan skedd (Lancetgate). Det går att hitta artikeln på nätet. Nu med texten RETRACTED stämplat på varje sida. Detta var ytterligare ett led i att smutskasta HCQ .Och medier brydde sig inte om att gå ut med en rättelse.

LMV publicerade 2/4 2020 ett direktöversatt dekret från EMA (European Medicine Agency – bekostat till 87% av BigPharma) angående förbud mot förskrivning av HCQ, med hänvisning till WHOs grovt manipulerade studie ”Solidarity Trial” likt studien från företaget Surgisphere.

De subtropiska delarna av Afrika är inte speciellt drabbade av Covid-19. Förklaringen är HCQ, som man där tar i små doser profylaktiskt mot Malaria men även Ivermectin som är en effektiv parasitdödare, men har även visat sig fungera bra mot virus.

Någon debatt mellan t.ex. två professorer med olika uppfattningar i typ SVT/MSM/public service förekommer inte. Någon kritisk granskning/information släpps heller inte fram.

Detta beror på att medier som t.ex. SVT bestämmer sig för vad som är sanning och utifrån det beslutet fördelar SVT sen tid för de olika sidorna/aktörerna att framföra sina argument (det finns dock undantag beroende på fråga som t.ex. partiledardebatt där lika tid ges till alla). SVT har valt att ge noll tid till kritiker i denna fråga. Sanningen hämtar SVT (och övriga berörda som forskare, läkare, vårdpersonal, journalister, MSM, public service, beslutsfattare etc.) i den av Pfizer/instanserna/överheten utgivna ”Kommunikationshandboken för vaccin mot covid-19” som enhälligt används för att bemöta kritiker. Där rekommenderas berörda/medier/SVT etc. att inte ge utrymme för ”Falsk balans” d.v.s. ge utrymme för kritik/avvikande evidens etc. Detta rimmar dåligt med SVT:s vision ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet” och ”Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas” och ”vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt” och att balansen bör vara mellan att ge en rättvis representation åt olika perspektiv och att presentera sanningsenlig information baserad på olika vetenskapliga evidenser.

Handboken – som styr SVT:s sanning – informerar inte om författarnas eventuella jävighet/bias och ev. kopplingar gentemot Pfizer/läkemedelsindustrin och andra intressegrupper.

Även i sammanfattningen till beslutsfattare och berörda mörkas rapporter om dödsfall.

Nu för tiden duger det inte med argumentation från den starkares sida, utan den starkare kräver dessutom censur för att få tyst på motparten. Alternativet hade ju varit att låta läsaren/lyssnaren avgöra vad som är sant utifrån de olika sidornas argumentering och framlagda bevis/evidens.

Anmälaren anser att FHM/LMV inte kan frånsäga sig sitt ansvar genom att skylla på andra instanser/överheter. Det måste vara varje myndighetsansvar att undersöka sanningshalten i den information de går ut med. Denna handbok friskriver inte FHM/LMV.

Våren 2020 fick svenska läkare direktiv att ge dödliga doser morfin till patienter över 80 år med misstänkta covidsymptom och underliggande sjukdomar. Ordinationen kunde ställas per telefon. Läkarna uppmanades således till att aktivt avsluta dessa människors liv, hellre än att t ex se till att patienterna fick tillgång till HCQ (måste ges senast inom 5 dagar efter coviddiagnos), IVM, C-vitamin-injektioner, syrgas, D-vitamin, Selen och Zink (är förebyggande).

Här ett exempel av läkaren Sture Blomberg som räddade livet på sin syster genom att se till att hon fick injektioner av C-vitamin. Sture Blomberg är docent och specialist i anestesi och intensivvård på Sahlgrenska sjukhuset.

Dessutom har det visat sig att de med låg D-vitaminhalt dog i större utsträckning än de med normal halt. Så att som FHM påstå att det inte finns några alternativa behandlingsmetoder det är att minst sagt att vilseleda allmänheten.

Hur många liv som covidvaccinet med riskreduktionen 0,88% har sparat är föremål för diskussion och är inte lätt att veta. Man vet t.ex. inte ens hur många som dog av covid bara att de hade covid när de dog. Det är bara vid dödsfall av vaccinering som man kräver säkra bevis. Hur många liv alternativen hade sparat står också skrivet i stjärnorna.

Allt detta kan kanske tyckas vara ovidkommande men visar ändå FHM:s okunskap – eller om de även mörkar detta.

FHM/LMV vilseleder allmänheten genom att mörka biverkningar.

Biverkningar delas in i följande grupper: Vanliga biverkningar, Mindre vanliga biverkningar, Sällsynta biverkningar, Mycket sällsynta biverkningar och Har rapporterats. FHM och FASS informerar ingenting om rapporterade dödsfall under gruppen ”Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)” – man mörkar. FHM länkar till LMV.

LMV skriver ”Läkemedelsverket kan inte med bestämdhet säga hur många som faktiskt avlidit på grund av vaccinationerna. Vi kan endast återge hur många rapporter som har inkommit där patienten uppges ha avlidit”. När FHM rapporterar dödsfall med covid-19 så tillämpas inga hårda kriterier. Oavsett orsak så räcker det med att de hade covid vid dödstillfället. Men när det gäller rapporterade döda av vaccinering är myndigheterna väldigt strikta. Då använder FHM/LMV hårda kriterier för att överhuvudtaget med säkerhet kunna knyta ett dödsfall till vaccinet.

Antalet rapporterade avlidna har varit ca 500 men efter noggrann uppföljning/gallring återstår i skrivandets stund 333 avlidna/dödsfall i Sverige (rapporterat inom EU totalt 50.000 och USA 30.000 – troligen före noggrann uppföljning).

Det verkar som plötslig hjärtstopp/blodproppar inom 14 dagar efter vaccinering är den vanligaste dödsorsaken. Ett tusental toppidrottare (i världen) – men också många andra – har sedan introduktionen av sprutorna drabbats av akut hjärtmuskel-inflammation. Många av dessa har drabbats av hjärtstopp under pågående idrottsutövning (benämns som dödsorsak okänd)..

Enligt en studie som publicerats Scandinavian Journal of Immunology skedde 29 hjärtstopp per år inom europeisk idrott innan covid-19, nu har antalet ökat till mer än 1500 fall efter att vaccineringsprogrammet inrättades, varav två tredjedelar har varit dödliga. Sambandet är av förklarliga skäl inte vetenskapligt fullt ut bevisat, men enligt forskarna kan man inte utesluta ett samband mellan ökningen och vaccinprogrammet mot covid-19.

Antalet dödsfall bland FIFA-registrerade fotbollsspelare orsakade av plötsliga hjärtattacker – mellan 2001 och 2020 ligger på 4,2 dödsfall per år. Under 2021 har 21 sådana fall redan registrerats – en mycket anmärkningsvärd 500% ökning.

Det finns flera liknande undersökningar som visar samma resultat.

FHM/LMV vilseleder genom att under de två första veckorna efter vaccinering, registrera covidavlidna personer som ovaccinerade, trots att de är vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten har under 2021 registrerat 919 covidavlidna personer som ovaccinerade trots att de var vaccinerade med en eller två injektioner. På detta sätt blåstes dödsstatistiken upp för de ovaccinerade och sänktes för de vaccinerade. FHM har grovt vilselett om vaccinets effekter.

FHM/LMV vilseleder medvetet allmänheten när man påstår/fastslår att ”Ytterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna”

FHM/LMV påstår attYtterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna”. Detta är att vilseleda allmänheten. Fram till och med 7 september 2023 har det totalt inkommit och registrerats 105 519 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige, varav ca 12 500 är allvarliga biverkningar. Det är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin tillsammans, inalles cirka 25 000 substanser. Dessutom är det känt att normalt så är det endast ca 10% av alla biverkningar som rapporteras. Man kan inte som FHM/LMV påstå att detta är ”ytterst få allvarliga biverkningar”. Det är att vilseleda allmänheten.

Vill också passa på att informera om att jag inte är någon antivaxxare. Tvärtom, funderar just nu på att ta en vaccination mot TBE.

P.S Frågan är om myndigheterna FHM/LMV skall få vilseleda/dölja för den ”goda sakens skull” eller måste man vara transparent inför allmänheten. Det är JO:s uppgift att svara på. Fick idag svar från Justitieombudsmannen att ärendet lämnas utan åtgärd D.S

Comments are closed.