Vaccin – Folkhälsomyndigheten (FHM) anmäld till Justitieombudsmannen (JO)

FHM/LMV desinformerar när de påstår/fastslår att Pfizers ”Covid-19-vaccin har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en ”ytterst” (Kungliga vetenskapsakademien skriver ”rigorös”) noggrann testprocess i flera steg”.

Påståendet är ett ”ytterst” falskt och vilseledande påstående avsett att dupera allmänheten. Nödgodkännandet av Pfizers vaccin innebar just att en ”ytterst” noggrann testprocess inte krävdes. Vissa krav för godkännandet mildrades/slopades – t.ex.

 1. Fas 3. Studien pågick bara ca två månader. Därför fanns inga fas 3 studier på långtidseffekter av vaccinet. Normalt pågår fas 3 studier i flera år.
 2. Test på om vaccinet förhindrade smittspridning gjordes inte.
 3. Studien baserades på alldeles för många unga och friska deltagare, i stället för den målgrupp som var mest utsatt av för covid och som skulle kunna ha störst nytta av vaccinet, så som äldre och personer med underliggande sjukdomar. Samtidigt har det i efterhand visat sig att rapporterade dödsfall orsakade av vaccinering är överrepresenterade bland äldre. Pfizer visste förmodligen detta. Därav urvalet av personer.
 4. Studien har inte bekräftat Pfizers och påstående till WHO, all världens folkhälsomyndigheter och regeringar att injektionsvätskan och de av kroppen producerade spikproteinerna stannar i armen och löses upp inom några dagar när spikproteinerna gjort sitt jobb och antikroppar mot viruset skapats. Förmodligen var det en medveten lögn som media hjälpte till att sprida. Det har visat sig att de av kroppen producerade spikproteinerna bildas och lagras i lever, njurar, bröst, testiklar, äggstockar, bukspottskörtlar, benmärg och att de även kan ta sig igenom hjärnbarriären. Däremot spikproteiner från smittan verkar kroppen kunna förinta.
 5. För att kunna släppas loss mRNA sprutan på marknaden som en GMO-produkt så ansökte Astra Zeneca om en GMO licens vilket de sedermera erhöll, för åtminstonne Australien. Pfizer o Moderna gjorde det inte. Det är oklart i vilken omfattning GMO licens har begärts i världens olika länder. Det påstas från Pfizer att vaccinet inte är en GMO-produkt. Fortsättning följer.

Nödgodkännandet var en medveten chansning med hänsyn till det allvarliga läget. FHM/LMV eller någon annan bör därför inte få påstå att det var en ”ytterst” noggrann testprocess. Falsk marknadsföring/information/fejk-news till allmänheten är inte ovanligt. Pfizer har den senaste 10-årsperioden betalat 2,3 miljarder dollar i böter för just falsk marknadsföring/information/fejk-news och utbetalande av mutor. Antalet fall av biverkningar (10 gånger fler än normalt) slår alla rekord för ett läkemedel. Det bidrar också till att det måste anses ”ytterst” tveksamt om man kan kalla vaccinet för säkert.

Det faktumet att vaccinfabrikörerna frånsäger sig allt ansvar för eventuella biverkningar och dödsfall, säger en del om hur säkert de anser att vaccinet är. Det ansvaret får respektive land stå för själva – d.v.s. folket. Avtalen ska hemlighållas för folket i minst 30 år och Pfizers konfidentiella testdata-dokument i 70 år (tänkt att publiceras gradvis fram till år 2096) FHM/LMV/regeringen mörkar denna information.

Frågan är om FHM/LMV skall få vilseleda/dölja för den ”goda sakens skull” eller måste man vara transparent inför allmänheten. Det är JO:s uppgift att svara på.

P.S. Nu i dagarna har FHM tagit bort ordet ”ytterst” från sin hemsida. Se skärmdump nedan och nuvarande sida men ”brottet” har redan begåtts under flera år.

FHM/LMV desinformerar medvetet när de påstår/fastslår att skyddseffekten är ca 95% för Pfizers och Modernas vaccin.

Denna siffra tolkas felaktigt av de flesta som att vaccinationen reducerar risken att bli måttligt eller allvarligt sjuk i Covid-19 med 95%, och omvänt ökar denna risk med samma siffror om man är ovaccinerad. Sjukdomsutvecklingen efter att man startat med ”vaccination” mot Covid-19, har dock tydligt visat att detta inte på långt när stämmer. Detta är en falsk och ytterst medvetet vilseledande siffra (Relativ riskreduktion (RRR)) och är avsedd att dupera allmänheten. Medierna är som hjärndöda zombier när de utan att ifrågasätta t.ex. skriver att ”Pfizers vaccin är effektivt har en skyddseffekt på 95 procent mot infektion av covid-19” – vilket är felaktigt.

EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) rekommenderar/påtalar starkt att läkemedelsbolagen och myndigheter i stället skall använda termen ”Absolut riskreduktion (ARR)” som tar hänsyn till hela materialet och ger en korrekt bild av vaccinets nytta. I Pfizers vaccinerade försöksgrupp blev 99,95 % inte sjuka i Covid-19, medans 99,07% inte blev Covid-19 sjuka i placebogruppen. För Pfizer vaccin blir då den verkliga skyddseffekten/riskreduktionen 99,95 % – 99,07% = 0,88% och inte 95% som FHM/LMV anger/påstår. 

Skyddseffekten/riskreduktionen är troligtvis ännu lägre då effekten avtar snabbt. För att upprätthålla effekten krävs livslång vaccinering (strålande affärsidé). Effekten är troligtvis också ännu lägre p.g.a. att viruset byter skepnad hela tiden och muterar, vilket gör vaccinet ännu mindre verksamt. Den är troligen också ännu mindre om inte Pfizer – av någon oklar anledning – inte hade exkluderat alla patienter i vaccinationsgruppen som fått Covid-19 före 7 dagar efter andra dosen.

Dessutom kan konstateras att trots alla unga deltagare uppstod dock tre gånger fler skador och sjukdomar i Pfizers vaccingrupp jämfört med placebogruppen – vilket torde indikera hög förekomst av biverkningar.

Corona viruset har en överlevnad på 99,8 %. Den totala dödligheten är alltså 0,2%. Inte 3-5% som ”befarades” i början. Pfizers covidvaccin skyddar till 0,88% så den kan inte vara orsaken till siffrorna. Men 0,2% av världens befolkning är illa nog. Det motsvarar ca 16 miljoner döda.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att ”Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död”.

Detta är helt enkelt inte sant. Folk har dött i covid även om de har varit vaccinerade. Allmänheten tolkar ordet ”skyddar” som att man är skyddad från att dö av covid. Hade FHM/LMV i stället skrivit att ”Vaccinationen mot covid-19 minskar risken för allvarlig sjukdom och död” – eller ”skyddar till viss del” – så hade det varit Ok. Man använder ordet ”skyddar” för att dupera folket.

Det är ett faktum att det finns fastställda dödsfall orsakade av vaccinering. Detta gör det ännu mer tveksamt att då påstå att vaccinationen skyddar mot död. FHM/LMV ägnar sig åt falsk marknadsföring.

Här är ett exempel på dödsfall. Anhöriga fick kämpa in i absurdum för att få rätt. Etablissemanget vägrar acceptera att det förekommer.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att ”Vaccinerna är säkra”.

Detta fastslagna påstående att ”Vaccinerna är säkra” tolkas av de flesta som att vaccinerna är säkra och att man åtminstone inte kan/kommer att dö/avlida av vaccineringen. Anmälaren anser att detta är ett falskt, förskönat och vilseledande påstående i avsikt att dupera allmänheten, då man visst kan dö/avlida av Covid-vaccinering (inte bara av Astra Zenecas som också ansågs säkert). FHM/LMV är dessutom medvetna om att så är fallet och även medvetna om att det kommer att inträffa flera dödsfall i framtiden.

En anledning till att vissa personer tål mer och andra blir sjuka och rent av dör av injektionerna kan vara att de innehåller det i medicinska sammanhang förbjudna/ej godkända ämnet LNP – ett högst inflammatoriskt ämne. (se innehållsförteckningen nedan).

Det har även förts fram misstankar om att vaccinets modRNA genererar DNA-förändringar i levercellskulturers cell-DNA – se studien här. Det innebär i så fall att dessa celler blivit genetiskt modifierade av modRNA. Den som blir injicerad kan då bli en genmodifierad organism, en GMO. Kan det visas samma sak med förorenande DNA SV40 (max tillåten mängd 10 nanogram per dos om 0,3 mL) kan risk för canceromvandling av GMO-celler inte uteslutas. En expertgranskad vetenskaplig studie: ”Increased Age-Adjusted Cancer Mortality” som nyligen publicerats i Japan drar slutsatsen att det finns en korrelation (andra menar att det är en misstanke) mellan covidsprutan med mRNA och ökade antal dödsfall av cancer – s.k. ”Turbo-cancer”, inte minst drabbas den yngre generationen – speciellt efter tredje dosen. Det verkar som att att mRNA sprutan är en immunförsvagande produkt som påverkar T-cellernas effektivitet. Fortsättning följer.

I Australien driver läkaren Dr. Julian Fidge ett fall mot Pfizer som menar att det är bevisat att mRNA och covidvaccinet är en GMO-produkt och att Pfizer saknar godkännande och licens för att sälja detta vaccin. Han menar att eftersom den är kapabel att överföra genetiskt material, syntetiskt genmodifierad mRNA, till cellerna hos dem som injiceras, uppfyller det kriterierna för att betraktas som en GMO produkt. Den innehåller genetiskt modifierade nukleider som framställts med en ”recombinant” teknik. Pfizer, Moderna samt AstraZeneca bör således ha begärt tillståndsgivning och genomgått ett antal rigorösa kriterier för att kunna släppas loss mRNA sprutan på marknaden som en GMO-produkt. Astra Zeneca begärde också mycket riktigt GMO licens för sin spruta vilket de sedermera erhöll, för Australien.

Läkemedelsverket kan inte heller veta om ”vaccinerna är säkra” p.g.a. den anleddningen att de inte vet vad vaccinet innehåller utan litar helt på vad läkemedelsföretaget angett i sin innehållsdeklaration. De gör heller inga leveranskontroller – vilket är A och O när man får en leverans av en produkt. Innehållsdeklarationen stämmer heller inte alltid då olika tillverkningspartier (batcher) har olika innehåll har det visat sig som t.ex. i denna studie där det redovisas misstanke om främmande och förorenande DNA i otillåtna mängder (max tillåten mängd 10 nanogram DNA per dos om 0,3 mL). Folket kan därför inte med säkerhet veta vad dem injeceras med.

Pfizers covidvaccin, även känt som Comirnaty, innehåller enl. dem följande ingredienser:

 1. mRNA: Vaccinet innehåller en liten bit av virusets genetiska material, kallat mRNA (messenger RNA), som instruerar kroppens celler att producera ett protein som liknar det som finns på ytan av det virus som orsakar covid-19. Detta protein utlöser en immunreaktion i kroppen, som sedan resulterar i utvecklingen av antikroppar och immunitet mot viruset.
 2. Lipider: För att leverera mRNA till kroppens celler används ett liten fetthölje, eller lipid, som kallas för lipid nanopartiklar (LNPs). Dessa lipider hjälper till att skydda mRNA från nedbrytning och underlättar dess inträde i cellerna.
 3. Salter: Vaccinet innehåller också olika salter för att upprätthålla ett lämpligt pH och för att hjälpa till med stabiliseringen av ingredienserna.
 4. Sackarid (socker): Ett socker som kallas sackarid används som ett skyddande ämne för att stabilisera vaccinet vid låga temperaturer.
 5. Kontaminerat DNA – max 0,03%

Enligt Pfizer och deras marionetter – typ all värdens folkhälsomyndigheter och regingar – så stannar vaccinet och de producerade spikproteinerna vid vaccinationsstället där de administreras. Budskapet är att efter att vaccinet injiceras aktiverar det kroppens immunförsvar genom att instruera cellerna att producera spikproteiner från viruset, vilket i sin tur utlöser en immunrespons. Denna respons hjälper till att skapa antikroppar och minnesceller för att bekämpa viruset om personen utsätts för det i framtiden. Detta stämmer dock inte. Spikproteiner återfinns på en stor mängd platser i kroppen – tex lever, njurar, bröst, testiklar, äggstockar, bukspottskörtlar, benmärg och att de även kan ta sig igenom hjärnbarriären. Skillnaden mellan covidsprutans syntetiska spikproteiner och de naturliga är stor. När sjukdomen är över, vilket normalt sett tar en vecka till 10 dagar, finns inga spikproteiner kvar i kroppen, till skillnad från spikproteinerna som bildas på grund av mRNA-sprutan. Dessa stannar i kroppen på obestämd tid och de nyproduceras kontinuerligt, framför allt för de som tar nya doser. Spikproteiner är toxiska för kroppen och utlöser ett antal ohälsosamma reaktioner.

Tror att FHM/LMV kommer att skylla påståendet på varandra och försvara sig med att de inte menar att ”Vaccinerna är säkra” när det gäller dödsfall och allvarliga biverkningar, utan FHM/LMV menar att ”vaccinets fördelar väger tyngre än riskerna”. Det är ändå inte så många döda i förhållande till antalet vaccinerade – så det kan det vara värt. Dödsfallen håller sig på en acceptabel nivå.

Så varför skriver de då inte detta? Jo därför att FHM/LMV – enligt Pfizer/WHO:s instruktioner uppmanas se till att så många som möjligt skall vaccinera sig, och då drar de sig inte för att använda en falsk/vilseledande och ”aggressiv” marknadsföring med budskapet att vaccinerna är effektiva och säkra i avsikt att dupera folket.

Tror också att FHM/LMV försvarar sig med att de enbart förmedlar den samlade expertkunskap som finns nationellt/internationellt. De får sin kunskap från den korrupta källan Pfizer/WHO/Bill Gates/WEF (World Economic Forum). Anmälaren anser dock att FHM/LMV inte kan frånsäga sig sitt ansvar genom att skylla på andra instanser/överheter. Det måste vara varje myndighetsansvar att undersöka sanningshalten i den information de går ut med. Vaccinet är inte ”Konserverad gröt” precis, som till varje pris måste säljas med ”med mördande reklam”.

Vetenskapen har korrumperats och kapats av läkemedelsindustrin. Exempelvis har Pfizer gett stora donationer till Karolinska Institutet som delar ut Nobelpriset. Årets medicinpris gick till Dr Katalin Kariko och Dr Drew Weissman för upptäckter som möjliggjorde utveckling av mRNA- vacciner. Trots att det inte var de som tog fram vaccinet mot covid 19 så använde våran socialminister Jakob Forssmed det oärliga och falska påståendet att framtagandet av covidvaccin belönades med Nobelpriset – så det måste ju vara effektivt, säkert och bra. Strålande marknadsföring av Pfizer.

Anmälaren anser att vaccinet må vara hur bra som helst men anser att gränsen går vid konstaterande dödsfall för att inte få påstås vara säkra. FHM/LMV bör informera allmänheten på ett transparent sätt och inte mörka förekomsten av dödsfall på en undanskymd och svårfunnen plats på deras hemsidor. FHM skriver inget om dödsfall – de länkar till LMV.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att vaccinet hindrar smittspridning.

FHM/LMV skriver vilseledande på sin hemsida framtill hösten 2021 ”Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra”. Detta är ett medvetet vilseledande påstående avsett att dupera allmänheten. Huruvida vaccinet minskar svårighetsgraden av sjukdomen om personen blir smittad är höjt i dunkel. FHM/LMV har/hade inte någon aning om huruvida vaccinet skyddar mot att smitta andra. Detta eftersom Pfizer aldrig har gjort någon sådan studie/test. Det har också visat sig att det fortfarande inte finns någon mätbar smittskyddseffekt av vaccinet. Detta skriver FHM/LMV efter att blivit instruerade av Pfizer/WHO med Bill Gates i spetsen att göra så. Eller är det någon som tror att FHM har hittat på detta själva?

FHM begärde/rekommenderade följaktligen beslutsfattare att införa vaccinpass för att det svenska folket skulle känna sig tvingade till att vaccinera sig.

Miljontals människor över hela världen kände sig tvingade p.g.a. vaccinpass att vaccinera sig på grund av myten att ”du gör det för andra”. Genom att för ovaccinerade införa diskriminerande restriktioner för att få delta i samhällsaktiviteter så ökade folkets incitament/strävan för att vaccinera sig. Vaccinpassen är en dörr för att öppna upp för digitalt ID a la Kina. Världsettan i tennis Novak Djokovic missar Miami Open 2023-03-18, meddelar turneringens direktör i en intervju med Tennis Channel. Den serbiske tennisstjärnan tillåts inte resa in i USA eftersom han inte är vaccinerad mot covid-19. Han är potentiellt smittsam. FHM/LMV påstående fick även statsminister Magdalena Andersson att uppmana svenska folket att undvika att krama just de ovaccinerade – ”att ta en krampaus”.

Den 23 december 2021 i SVT rapportsändning gör den dåvarande socialministern Lena Hallengren följande uttalande om personer som inte vaccinerat sig. ”Det handlar om att göra hemläxan och försöka kartlägga vilka som inte är vaccinerade, var de bor, vad de gör, hur gamla de är”. Det var redan då väl känt att vaccinerade personer spred sjukdomen lika mycket som ovaccinerade vilket t ex Schweiz folkhälsomyndighet påpekade i en rapport från den 3 augusti 2021.

Uttalandet visar på bristande kunskap om vad som står i regeringsformen och i patientlagen. Att en minister inte omgående tvingas avgå efter ett sådant uttalande visar på stora brister i vårt politiska system. Det visar också att den zombie-liknande Public Service inte längre ser det som sin uppgift att granska makten.

Avsikten med en vaccination har alltid tidigare varit att man inte skall kunna smittas och bli svårt sjuk. Det är därför väldigt ologiskt att vaccinerade skall behöva vara rädda för ovaccinerade. Även kampanjer ”du gör det för andra” och ”kavla upp” pågick. Allt detta ledde till osämja, splittring. förstörda och uppsagda vän och – bekantskaper. De ovaccinerade blev cancellerade.

Var FHM/LMV har fått denna pseudovetenskapliga information ifrån ”skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra” är höjt i dunkel. Bl.a. därför genomförde EU-parlamentet (Robert Roos) 2022-10-11 en utfrågning av en Pfizers chef – Janine Small (enligt Politico vägrade Pfizers vd Albert Bourla att vittna) – som då medgav att p.g.a. tidsbrist så fanns/finns inte några tester som visade/visar att smittspridningen minskade med vaccinet.

Pfizer/WHO med Bill Gates i spetsen, arbetar för att med en egen pandemilag via WHO kunna överrida medlemsländernas grundlagar, och därmed kunna styra länders pandemiåtgärder. På G20-mötet på Bali i november 2022 antogs ett förslag om införande av vaccinpass för globalt resande.

Pfizer/WHO/Bill Gate/regeringen/FHM initiativ att förorda vaccinpass har lett till att nu i maj 2024 tänker våra beslutsfattare överlämna beslutanderätten om vår hälsa till det korrupta WHO och dess överheter (vaccinkungen Bill Gates är största bidragsgivaren till WHO) som i så fall ger WHO:s generaldirektör rätt att när som utlysa en ny pandemi och ställa krav på vaccinpass/restriktioner/nedstängningar etc.

Den maktöverföring som är aktuell inom ramen för det Internationella Hälsoreglementet (IHR) ger, om den godtas, WHO:s ledning rätt att bestämma över demokratier under till exempel en pandemi. WHO kan då besluta om ”tvångsvaccinering” genom krav på vaccinpass för att kunna röra sig i samhället. Kriterierna för en pandemi ändrades 2009-05-01 av WHO, till att alla sjukdomar som sprids kan numera klassificeras som en pandemi. Tidigare var kravet också ett stort antal döda – men har nu tagits bort. Vilken ny influensa som helst med stor smittspridning kan idag därför definieras som en pandemi.

Bill Gates (inofficiell (ej vald) ledare för WHO) och hans organisation Global Alliance for Vaccines (GAVI) kom in i WHO 2006. Med Bill Gates inträde kom WHO att alltmer likna en organisation där de enskilda medlemsstaterna utgör lydstater/intresseorganisationer. Gates styr finansiering av WHO genom dess rådgivande kommitté Strategic Advisory Group of Experts on Immuniziation (SAGE), UNICEF och Rotary International, vilket ökar hans samlade totala bidrag till 1 miljard dollar. Socialminister Jakob Forssmed har fått ett prestigeuppdrag av WHO att utreda ensamheten i världen fram till 2027 och lär inte motsäga sig denna maktöverföring.

Vad är Bill Gates ambition?

År 2000 inledde Anthony Fauci ett samarbete med Bill Gates i syfte att expandera den globala vaccinmarknaden och år 2009 proklamerade de ”Vaccinernas årtionde” med målet att införa obligatoriska vaccinationer för alla.

Eftersom forskning på biologiska virusvapen förbjöds i USA 1989 enl. lagen ”Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989” så såg Fauci – genom bl.a stora donationer – till att den forskningen i stället bedrevs utomlands som t.e.x. i Wuhan/Kina. Att se sambandet mellan denna forskning och ”Vaccinernas årtionde” är än så länge en konspirationsteori som kräver fortsatt utredning.

Fredagen den 18 oktober 2018 hölls ett möte kallat 201 i Pierre Hoteli New York för 130 utvalda mycket viktiga personer inkl politiker och världens mest respekterade medicinska experter. Mötets mål vara att simulera ett tänkbart scenario av en global pandemi. För denna simulation så användes ett coronavirus som ett exempel och hur det enbart skulle kunna hanteras av industrin och regeringar och dess agenter/rådgivare. Detta möte var organiserat av WEF, The Bill and Belinda Gates Foundationan och The John Hopkins Institute. En sådan simulering har även tidigare gjorts 2012 av tyska Robert Koch Institutet som också är nära ansluten till WEF och Bill Gates. Även där var det ett corona virus som användes. Alla aspekter genomlystes, lockdown, ekonomisk förstörelse, protester. Är det ”Vaccinernas årtionde” som påbörjas?

Med referens till Word Economic Forums hemsida så är Gates den största bidragsgivaren till WHO. Efter att Trump stoppat regeringens bidrag till WHO så blev Gates en av de mest inflytelserika finansiärerna/organisationerna inom området hälsa. Gates foundation har ett nära samarbete med de 16 största läkemedelsbolagen i världen såsom Phizer, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, BionTech and Bayer. Och de som är största ägare i dessa företag är kapitalförvaltarna BlackRock och Vanguard.

De fyras gäng/storfinansen BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan och finansfamiljerna Rothschild, Rockefeller och Warburg är de största kapitalförvaltarna i världen och styr till mycket stor del över ca 90% av alla väldens största företag inkl. medier. Dess ägarstruktur är sekretessbelagd och är inte offentligt tillgänglig. Men det påstås att nämnda finansfamiljer är hemliga aktieägare till bolagen genom privata fonder och ideella organisationer. Genom att äga en betydande andel av aktierna i dessa företag kan dessa institutioner och familjer påverka företagens styrelser, strategiska beslut och övergripande affärsstrategier genom sin röst vid bolagsstämmor och genom ”dialog” med företagsledningen.

Dessa stora ägare äger sinsemellan stora andelar i varandras bolag likt en pyramid. De mindre investeringsbolagen ägs av de större och de större av ännu större osv. I toppen av denna pyramid finns bara två bolag – Vanguard Group. Inc och Blackrock. Inc. (samt nämnda finansfamiljer).

Den mest inflytelserika skattebefriande stiftelse som sammanbinder alla världens företag är The Bill & Melinda Gates foundation.

Tillsammans med WEF agenda 2030 och det militärindustriella komplexet i USA benämns alla ovan nämnda ofta som ”The deep State” – de som styr världen. Man ser hur politikerna tar beslut som inte har efterfrågats av den egna befolkningen – typ covidpass. Våra politiker säljer ut vårt land till den globala storfinansen som i detta fall vill sälja vaccin och kunna vaccinera hela världens befolkning när det passar dem. Syftet med kommande påtänkta vaccineringar är okänt.

Här i Sverige är det finansfamiljen Wallenberg den mäktigaste och styr företagen till mycket stor del. Familjen utövar även inflytande över media. 1991 var Peter Wallenberg Sr med och avsatte dåvarande chefredaktören för Svenska Dagbladet, Bertil Torekull genom en ”dialog” med tidningen. ”Vi ska inte ha chefredaktörer som inte vet att lära journalisterna vilken hand som matar dem”, sa Peter Wallenberg Sr då. Det är inte bara Wallenberg som agerar så. Det gör naturligtvis även ”The deep state”. Genom sin kontroll över stora delar av svensk ekonomi har de naturligtvis ett enormt indirekt inflytande över de politiska besluten i riksdagen som inte går att underskatta. Detsamma har naturligtvis även de amerikanska finansfamiljerna och då inte bara USA:s regering utan hela världen.

Krav på att WHO:s, GAVI:s och WEF:s diplomatiska immunitet återkallas

Ledarna för WHO, GAVI och WEF har diplomatisk immunitet i Geneve/Schweiz, vilket innebär att de inte kan åtalas och ställas inför rätta för deras påfund. Två schweiziska medborgare Pascal Najadi och Astrid Stuckelberger har gått ut i en video som heter Cutting of the head of the Snake in Geneva. De kräver att det Schweiziska konfederationsrådet omgående drar tillbaka den diplomatiska immuniteten.

Pascal Najadi är en pensionerad schweizisk investeringsbankir, filmskapare och författare. Hans far Hussain Najadi var en av grundarna av WEF 1971. Han lämnade dock organisationen ett decennium senare med hänvisning till avsky för Klaus Schwabs dystopiska vision för mänsklighetens framtid. Hussain Najadi mördades i ett parkeringshus i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur den 28 juli 2013. Ett brott vars motiv ännu inte är klarlagt.

Den 2 november 2022 anmälde Pascal Najadi landets president socialdemokraten Alain Berset för att ha ljugit för medborgarna i konfederationens 26 kantoner om covidvaccinationerna. Alain Berset hade den 27 oktober 2021 i den statliga TV-kanalen SRF News påstått att de som vaccinerats mot covid inte kunde sprida viruset vidare. Knappt tre månader tidigare den 3 augusti 2021 hade Schweiz motsvarighet till den svenska Folkhälsomyndigheten publicerat en rapport som sade precis motsatsen. Vaccinerade personer sprider sjukdomen lika mycket som ovaccinerade personer vilket även har bekräftats av EMA (europeiska läkemedelsverket) i ett brev till åtta EU parlamentariker i november 2023. Alain Berset avgick den 31 december 2023, oklart varför.

Värt att notera är också att den förre hälsoministern i Italien, Robert Speransa, utreds för mord för att han redan innan vaccineringarna mot Covid 19 började hade kännedom om att vaccinerna dödade människor. Likväl gav han order till hälsomyndigheterna att dölja dödsfall och svåra biverkningar, i syfte att övertyga den italienska befolkningen om vaccinernas säkerhet och för att inte störa vaccinationskampanjen. Han skröt sedan med att Italien hade uppnått en vaccinationsgrad på hela 89 %. Dessutom var vaccinering obligatorisk för vissa grupper såsom poliser och sjukvårdpersonal. Även chefen för AIFA, italienska läkemedelsverket, utreda för samma brott.

2022-01-21. Regeringen meddelar i ett pressmeddelande på regeringens hemsida, att man går vidare med att ”vidareutveckla covidbeviset för framtida händelser”.

Våra beslutfattare planerar att låta WHO/Bill Gates stå över svensk/EU lag och ge WHO rätt att besluta om införande av restriktioner och aktivering av vaccinpass i Sverige. Regeringsformens 2 kap. 6 § som säger att ”du som medborgare är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna, alltså staten” borde skydda den som inte vill. Att vaccination är ett kroppsligt ingrepp är fastslaget i gällande rättskällor. Rätten att bestämma själv om vår kropp finns däremot inte inskriven i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Din kropp, ditt val – borde vara en självklarhet. 

Vilken överhet ligger bakom denna nyordning? Kan överöverheten möjligtvis vara WEF/WHO/Bill Gates? Ordförande för WEF Klaus Schwab gav ut en bok 9 juli 2020, ”Covid-19 and The Great Reset”. En receptbok på hur den nya världsordningen ska styra världen efter plandemin. Schwabs arbete med analys, research och produktion av boken måste ha gått på rekordtid… Visste Schwab någonting om covidvirus och vaccin redan innan pandemin och innan han skrev boken? Förmodligen. WEF arbetar långsiktigt för att kunna placera rätt man på rätt plats. De utbildar helt enkelt makthavare och får dessa att följa en global linje. Det handlar bland andra om journalister, politiker, kulturarbetare och opinionsbildare.

Inte omöjligt – snarare mycket troligt. Här en information som gavs till EU-parlamentarikerna om att viruset var/är skapat av människan, och dess patenthistoria från 1966 och framåt. Därefter började vaccinutvecklingen. https://www.youtube.com/watch?v=mfLycFHBsro  

Någon debatt i denna fråga mellan olika uppfattningar i typ SVT/MSM/public service förekommer inte. Någon kritisk granskning/information släpps heller inte fram.

Denna mörkning rimmar dåligt med SVT:s vision ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet” och ”Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas” och ”vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt” och att balansen bör vara mellan att ge en rättvis representation åt olika perspektiv och att presentera sanningsenlig information baserad på olika vetenskapliga evidenser.

FHM/LMV vilseleder när de påstår/fastslår att det finns ingenting som kan förebygga eller behandla covid-19 förutom vaccin – d.v.s. att man bl.a. inte kan påverka sitt immunförsvar.

FHM/LMV skriverDet förekommer påståenden om att D-vitamin, ivermektin (IVM) och klorokinfosfat (hydroxiklorokin (HCQ)), kan förebygga eller behandla covid-19. Dessa påståenden stämmer inte”.

FHM/LMV vilseleder/desinformerar allmänheten å det grövsta då detta är ett falskt och vilseledande påstående. Det går visst att förebygga och behandla covid-19 med alternativa behandlingar. Anledningen/uppkomsten till FHM/LMV påstående är ett VILLKORAT krav från den Amerikanska Food and Drug Administrationen (FDA) i samband med nödgodkännandet av Pfizers ”Covid-vaccin”. Kravet var – för att få ett nödgodkännande – att det INTE fanns några andra verksamma behandlingsmetoder än Pfizers ”vaccin”. Detta bedyrade Pfizer OSANT och sedermera även naturligtvis WHO/Bill Gates/FDA/EMA etc. vilket i sin tur resulterade i att det blev till en ”sanning”. Därav FHM/LMV påstående som också ”MÅSTE” vidarebefordra denna ”sanning” varpå Public service/massmedier sen tog vid och ”BASUNERADE” ut denna ”sanning” till svenska folket. Någon undersökande journalistik ägnade de sig inte åt utan de befann sig som vanligt i ett zombieliknande tillstånd..

På tal om opartiskhet/jävighet. Läkemedelsindustrin (BigPharma) finansierar 50-87% av läkemedelsverken LMV, EMA och FDA:s verksamheter. När det gäller WHO så är vaccinkungen Gates den största bidragsgivaren tätt följd av läkemedelsindustrin/vaccinindustrin och sist länders bidrag. Det är öppna svängdörrar mellan alla dessa instanser/överheter.

För att ytterligare befästa denna ”sanning”, gick dessa överheter och överöverheter med Pfizer i spetsen till intensiv attack för att undergrävde trovärdigheten för existerande behandlingsalternativ som t.ex. för ivermektin IVM (Satoshi Omura – nobelpris 2015) som är ett effektivt parasitläkemedel (har getts i 4 miljarder doser) och som också har visat sig vara effektivt mot Covidvirus. IVM används bl.a i subtropiska delar av Afrika och Indien. Där det används är Covid inte alls lika utbrett. Instanserna/överheten/massmedierna med FDA i spetsen spred ryktet att IVM är ett häst-avmaskningsmedel (”Horse-dewormer”) och rekommenderade befolkningen att inte ta det. Och läkare förbjöds att skriva ut det.

Instanserna/överheten ser även till att internetplattformsföretag som Google, Facebook, YouTube, Twitter etc. censurerar/stämplar all kritik/avvikande information (det kunde t.ex. ha varit påståendet om att jorden var rund om vi nu levt i den tidsåldern) som desinformation/pseudovetenskap och konspirationsteorier framförda av vaccinförnekare/antivaxxare. Detta även om kritikerna var/är läkare, professorer, forskare etc. som refererar till studier/vetenskap och erfarenhet.

Inför introduktionen av vaccinet publicerade The Lancet (22 Maj 2020) och New England Journal of Medicine, en artikel om en stor studie kring hydroxiklorokin (HCQ). 96 000 patienter över hela världen hade enligt artikeln deltagit i försöken med HCQ. När artikeln kommit i tryck, och skulle fakta-granskas (peer-rewiew), visade det sig att undersökningen var ett rent falsarium av företaget Surgisphere. Hela studien var påhittad! När bluffen avslöjades drog The Lancet Lancetgate tillbaks artikeln i tysthet 4 juni -20, men då var skadan redan skedd (Lancetgate). Det går att hitta artikeln på nätet. Nu med texten RETRACTED stämplat på varje sida. Detta var ytterligare ett led i att smutskasta HCQ .Och medier brydde sig inte om att gå ut med en rättelse.

LMV publicerade 2/4 2020 ett direktöversatt dekret från EMA (European Medicine Agency – bekostat till 87% av BigPharma) angående förbud mot förskrivning av HCQ, med hänvisning till WHOs grovt manipulerade studie ”Solidarity Trial” likt studien från företaget Surgisphere.

De subtropiska delarna av Afrika är inte speciellt drabbade av Covid-19. Förklaringen är HCQ, som man där tar i små doser profylaktiskt mot Malaria men även Ivermectin som är en effektiv parasitdödare, men har även visat sig fungera bra mot virus.

Någon debatt mellan t.ex. två professorer med olika uppfattningar i typ SVT/MSM/public service förekommer inte. Någon kritisk granskning/information släpps heller inte fram av dessa zombier.

Detta beror på att medier som t.ex. SVT bestämmer sig för vad som är sanning och utifrån det beslutet fördelar SVT sen tid för de olika sidorna/aktörerna att framföra sina argument (det finns dock undantag beroende på fråga som t.ex. partiledardebatt där lika tid ges till alla). SVT har valt att ge noll tid till kritiker i denna fråga. Sanningen hämtar SVT (och övriga berörda som forskare, läkare, vårdpersonal, journalister, MSM, public service, beslutsfattare etc.) i den av Pfizer/instanserna/överheten utgivna ”Kommunikationshandboken för vaccin mot covid-19” som enhälligt används för att bemöta kritiker. Där rekommenderas berörda/medier/SVT etc. att inte ge utrymme för ”Falsk balans” d.v.s. ge utrymme för kritik/avvikande evidens etc. Detta rimmar dåligt med SVT:s vision ”Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet” och ”Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas” och ”vi är måna om att ge en så bred, mångsidig och nyanserad bild som möjligt” och att balansen bör vara mellan att ge en rättvis representation åt olika perspektiv och att presentera sanningsenlig information baserad på olika vetenskapliga evidenser.

I september 2020, skapade The Europen Journalism Center och Facebook en fond som stöd för att utvalda nyhetsorganisationer skulle stå för nyhets rapporteringen under corona krisen. (På samma sätt som ”alla” nyheter köps från Reuters, så var det nu de utvalda som skulle stå för coronanyheterna). De utvalda är – vid sidan av de vanliga som Reuters – Bill and Melinda Gates foundation, The Opren Society, The Europen Journalism Center. SVT får sin sanning därifrån.

Huvuddelen av journalisterna är anslutna till viktiga journalistiska organisationer som tex Europeen Journalism Center. Dessa är en av Europas största finansiärer av media relaterade project i Europa. De tränar/utbildar journalister. Producerar studiematerial etc och jobbar nära Google och Facebook. Dessa konglomerat ondgör sig över den växande ”desinformationen” och den alternativa median som inte ”kollar” källfakta. Organisationerna som är hjärtat i vår nyhets-rapportering/flöde är finansierad av non profit stiftelser/organisationer som tillhör eliten av dessa 2075 biljonärena med nämda familjer överst.

Handboken – som styr SVT:s sanning – informerar inte om författarnas eventuella jävighet/bias och ev. kopplingar gentemot Pfizer/läkemedelsindustrin och andra intressegrupper.

Även i sammanfattningen till beslutsfattare av denna bok till berörda mörkas rapporter om dödsfall.

Nu för tiden duger det inte med argumentation från den starkares sida, utan den starkare kräver dessutom censur för att få tyst på motparten. Alternativet hade ju varit att låta läsaren/lyssnaren avgöra vad som är sant utifrån de olika sidornas argumentering och framlagda bevis/evidens.

Anmälaren anser att FHM/LMV inte kan frånsäga sig sitt ansvar genom att skylla på andra instanser/överheter. Det måste vara varje myndighetsansvar att undersöka sanningshalten i den information de går ut med. Denna handbok friskriver inte FHM/LMV.

Våren 2020 fick svenska läkare direktiv att ge dödliga doser morfin till patienter över 80 år med misstänkta covidsymptom och underliggande sjukdomar. Ordinationen kunde ställas per telefon. Läkarna uppmanades således till att aktivt avsluta dessa människors liv, hellre än att t ex se till att patienterna fick tillgång till HCQ (måste ges senast inom 5 dagar efter coviddiagnos), IVM, C-vitamin-injektioner, syrgas, D-vitamin, Selen och Zink (är förebyggande).

Här ett exempel av läkaren Sture Blomberg som räddade livet på sin syster genom att se till att hon fick injektioner av C-vitamin. Sture Blomberg är docent och specialist i anestesi och intensivvård på Sahlgrenska sjukhuset.

Dessutom har det visat sig att de med låg D-vitaminhalt dog i större utsträckning än de med normal halt. Så att som FHM påstå att det inte finns några alternativa behandlingsmetoder det är att minst sagt att vilseleda allmänheten.

Hur många liv som covidvaccinet med riskreduktionen 0,88% har sparat är föremål för diskussion och är inte lätt att veta. Man vet t.ex. inte ens hur många som dog av covid bara att de hade covid när de dog. Det är bara vid dödsfall av vaccinering som man kräver säkra bevis. Hur många liv alternativen hade sparat står också skrivet i stjärnorna.

Myndigheterna använde sig av de mycket osäkra/missvisande PCR-testerna för att konstatera smitta och dödsfall. PCR-teknikens skapare amerikanen Dr Kary Mullis fick Nobelpriset i kemi 1993. Han betonade med eftertryck att PCR-tekniken inte var avsedd eller lämplig för diagnosticering av sjukdomstillstånd.

WHO skickade i augusti 2020 ut en varning till alla PCR-testlaboratorier om risken för falskt positiva resultat när de använder PCR-testning för att diagnostisera COVID-19. Det finns en ökad risk för falskt positiva resultat om testet körs över 25 cykler (cykeltrösklar). Därför rekommenderas det att laboratorier begränsar antalet cykler för att minimera risken för falskt positiva resultat. Detta hörsammas dock inte varför risken för falskt positiva resultat ökar lavinartat. Olika laboratorier ger olika testresultat. I två domar från Portugal – som gäller i hela EU – ifrågasatte domstolen antalet cykler som användes i testningen och dess påverkan på resultatens tillförlitlighet samt ifrågasatte tillförlitligheten och användningen av PCR-test för att isolera individer och utfärda karantänåtgärder.

Den 21 juli 2020 publicerade Folkhälsomyndigheten (artikelnummer 20110) följaktligen en ”Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19” till Sveriges regioner där FHM fastslår följande: ”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte”.

Trots att dåvarande socialminister Lena Hallengren i sina presskonferenser ständigt upprepade att regeringens åtgärder med anledning av pandemin följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer så gjorde man alltså inte det. Regeringen/Lena Hallengren/FHM blev överkörda av WHO/Bill Gates som förordade att PCR-tester skall tas och gälla som beslutsunderlag för bl.a sociala sammankomster/umgänge.

Sverige köpte för skattemedel in PCR-tester för den svindlande summan av ca 26 miljarder trots att FHM dömde ut dem som oanvändbara.

FHM/LMV vilseleder allmänheten genom att mörka biverkningar.

Biverkningar delas in i följande grupper: Vanliga biverkningar, Mindre vanliga biverkningar, Sällsynta biverkningar, Mycket sällsynta biverkningar och Har rapporterats. FHM och FASS informerar ingenting om rapporterade dödsfall under gruppen ”Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)” – man mörkar. FHM länkar till LMV.

LMV skriver ”Läkemedelsverket kan inte med bestämdhet säga hur många som faktiskt avlidit på grund av vaccinationerna. Vi kan endast återge hur många rapporter som har inkommit där patienten uppges ha avlidit”. När FHM rapporterar dödsfall med covid-19 så tillämpas inga hårda kriterier. Oavsett orsak så räcker det med att de hade covid vid dödstillfället. Men när det gäller rapporterade döda av vaccinering är myndigheterna väldigt strikta. Då använder FHM/LMV hårda kriterier för att överhuvudtaget med säkerhet kunna knyta ett dödsfall till vaccinet.

Antalet rapporterade avlidna har varit ca 500 men efter noggrann uppföljning/gallring återstår i skrivandets stund 333 avlidna/dödsfall i Sverige (rapporterat inom EU totalt 50.000 och USA 30.000 – troligen före noggrann uppföljning).

Det verkar som plötslig hjärtstopp/blodproppar inom 14 dagar efter vaccinering är den vanligaste dödsorsaken. Ett tusental toppidrottare (i världen) – men också många andra – har sedan introduktionen av sprutorna drabbats av akut hjärtmuskel-inflammation. Många av dessa har drabbats av hjärtstopp under pågående idrottsutövning (benämns som dödsorsak okänd)..

Enligt en studie som publicerats Scandinavian Journal of Immunology skedde 29 hjärtstopp per år inom europeisk idrott innan covid-19, nu har antalet ökat till mer än 1500 fall efter att vaccineringsprogrammet inrättades, varav två tredjedelar har varit dödliga. Sambandet är av förklarliga skäl inte vetenskapligt fullt ut bevisat, men enligt forskarna kan man inte utesluta ett samband mellan ökningen och vaccinprogrammet mot covid-19.

Antalet dödsfall bland FIFA-registrerade fotbollsspelare orsakade av plötsliga hjärtattacker – mellan 2001 och 2020 ligger på 4,2 dödsfall per år. Under 2021 har 21 sådana fall redan registrerats – en mycket anmärkningsvärd 500% ökning.

Det finns flera liknande undersökningar som visar samma resultat.

Det har heller inte utretts varför barnafödandet ligger på en historiskt låg nivå, varför cancerfallen ökar dramatiskt, inte minst bröstcancer hos kvinnor eller varför cancer förloppen numera beskrivs som ”turbo” cancer. Ej heller diskuteras varför yngre män i allt högre grad drabbas av hjärtmuskelinflammation.

FHM/LMV vilseleder genom att under de två första veckorna efter vaccinering, registrera covidavlidna personer som ovaccinerade, trots att de är vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten har under 2021 registrerat 919 covidavlidna personer som ovaccinerade trots att de var vaccinerade med en eller två injektioner. På detta sätt blåstes dödsstatistiken upp för de ovaccinerade och sänktes för de vaccinerade. FHM har grovt vilselett om vaccinets effekter.

FHM/LMV vilseleder medvetet allmänheten när man påstår/fastslår att ”Ytterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna”

FHM/LMV påstår attYtterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna”. Detta är att vilseleda allmänheten. Fram till och med 7 september 2023 har det totalt inkommit och registrerats 105 519 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige, varav ca 12 500 är allvarliga biverkningar. Det är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin tillsammans, inalles cirka 25 000 substanser. Dessutom är det känt att normalt så är det endast ca 10% av alla biverkningar som rapporteras. Man kan inte som FHM/LMV påstå att detta är ”ytterst” få allvarliga biverkningar”. Det är att vilseleda allmänheten.

Vill också passa på att informera om att jag inte är någon antivaxxare. Tvärtom, funderar just nu på att ta en vaccination mot TBE.

Frågor som kräver svar av WHO

 • Varför tillät WHO att definitionerna av ”vaccin”, ”pandemi” och ”flockimmunitet” ändrades i början av pandemin? Är det för att WHO godtyckligt skall kunna utlysa pandemitillstånd och få auktoritet att beodra länder att spruta in GMO-substans i befolkningen med för oss okända följder?
 • Varför visade WHO ett totalt ointresse för att rekommendera D-vitamin – speciellt till dem i riskgrupperna – samt andra välkända profylax trots att dessa åtgärder kunde ha förhindrat närmare 100 % av covid-dödsfallen?
 • Varför motsätter sig inte WHO att ett visst medicinskt ingrepp påtvingas människor mot deras vilja, samtidigt som Nürnbergdeklarationen tydligt motsätter sig detta? I stället visar WHO tydligt i skrivningarna i de nya hälsobestämmelserna att man strävar mot tvingande åtgärder i framtiden.
 • Varför tillåts Bill Gates och vaccinindustrin ha så stort inflytande över WHO?

P.S Frågan är om myndigheterna FHM/LMV skall få vilseleda/dölja för den ”goda sakens skull” eller måste man vara transparent inför allmänheten. Det är JO:s uppgift att svara på. Fick idag svar från Justitieombudsmannen att ärendet lämnas utan åtgärd. Har därefter även redigerat denna sida med ytterligare innehåll. D.S

Dela detta:

Comments are closed.