Professor Dan Larhammar anmäld än en gång för forskningsfusk.

Anmälan om oredlig rapportering av vetenskap/forskning. 

Den anmäldes namn: Professor Dan Larhammar

  • Är eller har varit ämnesrepresentant i Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen.
  • Är eller har varit i Kungliga Vetenskapsakademin arbetsgrupp med inriktning på oredlighet inom forskning.
  • F.d. ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien.
  • F.d. ordförande i den opinionsbildande organisationen Vetenskap o Folkbildning (VoF) – se analys av verksamheten.
  • Expert-företrädare i Kommittén för Alternativ- och Komplementär Medicin (KAM-utredningen). Ägnat nästan hela sitt liv åt att bekämpa alternativa behandlingar – bl.a. genom föreningen VoF.
  • Professor i molekylär cellbiologi. Forskning bl.a. om belöningssystemet/sockerberoende.

Plats där den anmälde genomförde oredligheten: Uppsala universitet.

Definition av forskning – ”Vad är forskning” och ”Vem räknas som forskare”?

• Vad som avses med forskning är inte definierat i lagen.

• Forskning betyder i sin renaste form – sökande efter ny kunskap.

• Forskare är sådan som – söker efter ny kunskap.

För att minimera antalet professorer, forskare etc. att omfattas av lagen om ”oredlighet i forskning”, så har NPOF ständigt infört en mängd snäva begränsningar/krav som undantar de flesta från att omfattas av lagen. Detta strider mot lagens intention/syfte och remissinstanser som anser att definitionen om vad forskning är skall vara väldigt vittomfattande. Nämnden och lagen tillkom för att medverka till ett fortsatt högt förtroende för svensk forskning och inte för att låta forskningsfusket fortgå.

Dessa begränsningar är bl.a. följande: Mycket omfattande begränsningar/krav på vad som avses med forskning, hur den bedrivs och vem som anses vara forskare. Rapportering måste ske på ett visst sätt, visst sammanhang och viss plats för att godkännas som rapportering (men något sådant korrekt/rätt sätt finns inte definierat i lagen, utan lagen föreskriver att rapportering kan ske på flera/många olika sätt. Enl. definition i 2 § så avses med rapportering både publicering och andra typer av offentliggöranden). Omfattande begränsningar/krav på vad som skall anses vara ”systematiska litteratur/rappport-studier (forskning – metastudier/analys)”, forskningsresultat och forskningsprojekt. Omfattande begränsningar/krav för att komma ifråga för oredlighet i forskning är att det måste gälla forskning inom det egna uttalade forskningsområdet. Omfattande begränsningar/krav på om det är frågan om att ”återge fakta” kontra ”fakta från egen forskning”.

Däremot tycks nämnden anse det vara OK att återge och sprida/hänvisa/referera till falsk fakta och forskningsfusk. Nämnden tycks anse att det inte är ”oredlig rapportering” att göra så. Nämnden tycks anse att det är OK att professorn, forskaren etc. ägnar sig åt bias och ”cherry-picking”.

Anmälarens anmälan bygger på att professor Dan Larhammar måste ta ett vetenskapligt ansvar för det professorn säger/yttrar/meddelar/hävdar/rapporterar/återger/refererar/påstår. Det som presenteras på sådant sätt bör alltid betraktas som professorns forskningsresultat – såvida han inte klart har utryckt att det rör sig om en personlig åsikt – vilket naturligtvis alla får ha. Denna definition på vad forskning är yrkar anmälaren på att NPOF skall tillämpa i detta ärende.

Samtidigt bör det också alltid finnas krav/vara obligatoriskt att professorn för sin systematiska litteratur/rapport/meta -studie/analys (forskning) skall presentera bakgrund och syfte. Tillförlitlighet i Källfakta och referenser – hur den säkerställdes. Evidens och evidensstyrka – inkl. för de refererade/hänvisade studierna/påståendena. Metodologi – hur professorn har kommit fram till påståendet – hur refererade studier utfördes, inklusive forskningsmetoder, datainsamlingsmetoder och analytiska tekniker. Bias och jäv. Objektivitet – eventuella begränsningar, svagheter i studien/påståendet, metodologin. Kontext – vetenskapligt och samhälleligt sammanhang. Ekonomiska kopplingar – har professorn t.e.x. fått betalt från uppdragsgivaren och vem är det (kan t.e.x. vara tobaksindustrin) och vad är syftet med studien/rapporten. Personlig åsikt – eller vad. Allt detta bör ingå i forskare och professorers kodex. ”Professorn ger långt ifrån inte en fullständig presentation i detta fall.

Det skall heller inte vara möjligt att skylla på någon annan i flera led. En lögn blir till sist en etablerad sanning om man inte gör någonting åt det (t.ex. i exemplet nedan ang Keys). Tillämpar inte nämnden denna självklara definition på vad forskning är så lär forskningsfusket fortsätta i oförminskad takt. Då kan berörda (köpeprofessorer och andra med liknande agenda) utan risk fortsätta solka ner och sprida vanära över vetenskapen. Det ligger i nämndens ansvar att tolka lagen striktare för att säkerställa att detta förfarande inte kan/får fortsätta. Allt för att öka förtroendet för vetenskapen.

Det är ett faktum att en professor i dag kan sprida falska/fabricerade påståenden/information i media, TV eller andra offentliga forum utan att ifrågasättas. Detta på grund av nämndens nuvarande tillämpning av lagen om oredlighet i forskning. Och det var inte lagens intention och syfte. Nämndens nuvarande agerande/begränsningar bidrar därför till att i stället fortsatt förstärka det minskade förtroendet för vetenskapen. Det underminerar det förtroende som allmänheten har för vetenskapliga resultat. Det är nämnden som helt och hållet avgör vad som räknas som forskning, forskare och vad som räknas som rapportering. Det är nämnden som avgör lagens tillämpningsområde. Så därför är det nämnden som i mycket stor utsträckning styr förtroendet för vetenskapen.

Nämnden har därför i detta ärende än en gång att ta ställning till den grundläggande frågan ”Vad är forskning” och ”Vem räknas som forskare”.

Beskrivning av den oredliga vetenskapliga rapporteringen.

Professor Dan Larhammar rapporterar oredligt från sina systematiska litteratur/rapport/meta-studier/analys (forskning) – att först när ”sockerintaget överstiger energibehovet får man ett energiöverskott som kan leda till viktuppgång vilket kan orsaka kostrelaterad sjukdom såsom typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom”.

Detta är inte sant. Det finns ingen nedre gräns för när skadeverkningarna börjar vid sockerintag. Han begår denna oredlighet på ett medvetet sätt med uppsåt att befästa och sprida ett gammalt forskningsfusk som han har gått på och ej vill ta avstånd ifrån – se beskrivning längre ner.

Den oredliga rapporteringen av vetenskap framfördes 2014-01-12 av professor Dan Larhammar i SNF sockerrapport 2014.

Larhammars oredliga rapportering från sina systematiska litteratur/rapport/meta-studier/analys, består av bias och ”cherrypicking– dvs han har enbart valt specifika studier/rapporter/uppgifter eller exempel som stöder hans förutbestämda slutsats, medan han ignorerar eller undviker att inkludera andra uppgifter som inte stöder hans förutbestämda slutsats. Det är en oredlig missvisande rapportering av vetenskap.

Enl. Dr Richard Horton, f.d. chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, The Lancet, så varnar han för att hälften av alla medicinska studier baseras på manipulerade studier och pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många studier gränsar till oredlighet i forskning.

Därför kan man nu för tiden inte utan vidare lita på en enda så kallad ”Vetenskaplig studie” eller expertutlåtande då det mycket ofta rör sig om bedrägliga rapporter i marknadsföringssyfte. Det är från dessa som Larhammar har tillämpat bias och ”cherry-picking”.

Motargument – bevis.

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) har (trots ihärdigt motstånd från sockerlobbyn/Big Food) genomfört en komplett metastudie utan att tillämpa bias och ”cherry-picking” från de ca. 30.000 studier som finns om socker.

Larmrapporten som blev klar 2022 visar att det finns ett tydligt samband mellan socker och ohälsa (även kolhydratstinna livsmedel som ju är socker för kroppen borde granskas på samma sätt – anmälarens anm.). Efsa skriver ”Baserat på risken att utveckla kroniska metabola sjukdomar och karies, bör konsumtionen av tillsatt och fritt socker vara så låg som möjligt”. D.v.s. ju mer socker, desto högre risk för ohälsa/sjukdomar! Det finns alltså ingen nedre gräns för när skadeverkningarna börjar – därför sattes inget gränsvärde!

Bakgrund/historia till Larhammars bias och ”cherry-picking”.

Larhammar stödjer århundradets forskningsfusk.

Det var USA:s ledande nutritionist Ancel Keys som 1954 visade att ju högre fett/kolesterol-konsumtion desto fler hjärtinfarkter. Men Keys hade också använt sig av ”cherry-picking” och bara valt ut 6 av 20 länder där statistiken stödde hans tes. När fler länder togs med försvann sambandet. Men skadan var redan skedd. Sockermotståndarna med nutritionisten John Yudkin som frontfigur, förlorade och USA:s och hela västvärlden inkl. Sveriges officiella kostråd blev fr.o.m. 1977 att minska på animaliska mättade fetter i maten (som har varit människans naturliga föda sen begynnelsen). Fettet blev ersatt av socker/kolhydrater och raffinerade/inflammationsskapande omega 6 stinna vegetabiliska/kemiska oljor. Processad industrimat o lightprodukter med socker introducerades i stor skala. Många märktes och märks med Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning. Något som symboliser ”nyttig” fettfattig kost (med socker). Följden blev att idag så är nästan halva jordens befolkning mer eller mindre sjuka i metabola sjukdomar. Fuskets efterlevnad skördar idag globalt ca 40 miljoner förtida dödsfall per år (ca. hälften av alla dödsfall).

P.S Socker tycks skapa inflammationshärdar i kärlen som gör att fett/kolesterol fastnar där och bildar förträngningar. Därav Efsa:s larmrapport. Redan på 1920-talet fastslog Nobelpristagaren Otto Warburg det starka sambandet mellan socker och cancer – en cancer kan inte överleva utan socker. I USA har fetma, cancer och diabetes mer än fördubblats och bara under tjugo år mellan år 1990 och 2010 ökade dödligheten i Alzheimer med 500%. D.S.

Sen dess har sockerlobbyn med Larhammar systematiskt och metodiskt förnekat sockrets skadliga verkan (ungefär som tobakslobbyn) – även om också sockerlobbyn på senare tid tvingats mildra/tona ner/släta över förnekelsen. Här en kort historiebeskrivning.  

Sockerlobbyn Swedish Nutrition Foundation (SNF) och dess forskare fastslår i sin partiska sockerrapport 2006 att ”Några övriga direkta samband mellan sockerarter och risk för sjukdom (förutom karies) eller beroende har inte visats på människa och är inte heller grund för den Nordiska Näringsrekommendationer (NNR2004)” (Inte ens diabetes/sockersjuka – anmälarens anm.) Larhammar protesterar inte utan håller tyst med.

Larhammar/VoF delade 2009 ut mobbingpriset (cancelled-pris) ”Årets förvillare” till sockermotståndaren och läkaren Annika Dahlqvist (LCHF) med motiveringen ”Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom”.

Detta mobbingpris som Voffarna kallar folkbildning har påverkat henne mycket negativt i livet. Larhammar benämnde det hela som ”Dödskyssen till Annika Dahlqvist” (Larhammar menar inte bokstavligen detta utan syftar på hennes karriär som läkare. Och mycket riktigt, utmärkelsen och alla drev därefter ledde till att hon fick sparken och sedermera blev av med sin läkarlegitimation – så där fick Larhammar rätt). Hon förespråkar att socker/kolhydrater till stor del ersätts av fett i kosten s.k. LCHF kost. Detta för att minska risken för metabola sjukdomar som t.ex. fetma, typ 2-diabetes/sockersjuka hjärt-kärlsjukdomar, åderförkalkningar, inflammationer, cancer, demens, Alzheimer, höga blodfetter, högt blodtryck, leversjukdom (fettlever) och karies m.fl.

Trots att denna motivering står i Larhammars/VoF:s pressmeddelande 2009-12-28 så förnekar Larhammar att det var skälet till utmärkelsen. Larhammar/VoF har 2010-02-24 ändrat/korrigerat/kompletterat motiveringen. Att en jury i efterhand ändrar/korrigerar/kompletterar motiveringen för en pristagare torde vara väldigt ovanligt.

2014 fastslår SNF i sin nya sockerrapport under avsnittet ”Socker och sjukdom” att det råder stor samsyn om att ”Det huvudsakliga motivet till att begränsa intaget av tillsatt socker är enligt de officiella kostrekommendationerna att minska risken för ett för lågt intag av näringsämnen och kostfiber från kosten”. (Inte risken för metabola sjukdomar – anmälarens anm.)

Larhammar skriver i sin del av rapporten att ”När vanlig mat ”ersätts” med sötsaker kan det över tid leda till näringsbrist och karies”. Han skriver ingenting om att det kan leda till andra sjukdomar än karies. Vidare skriver han. Först när ”sockerintaget överstiger energibehovet får man ett energiöverskott som kan leda till viktuppgång vilket kan orsaka kostrelaterad sjukdom såsom typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom”. Larhammar påstår här helt felaktigt och ovetenskapligt, att det är en förutsättning att sockerintaget överstiger energibehovet för att man överhuvudtaget skall riskera att få en sjukdom/eller ett förstadium till sjukdom (förutom karies). Larhammar sprider pseudovetenskap. Det är ett etiskt oacceptabelt beteende.

Vidare påstår socker-etablissemanget i rapporten att ”Däremot har socker inte några bevisade unika fetmabildande egenskaper jämfört med andra energigivande näringsämnen”. Detta stämmer ju inte heller. Man kan ju tex få fettlever av socker. Socker och kolhydratstinna livsmedel orsakar också höga nivåer av blodsocker och det ’fettbildande hormonet insulin’. Denna förhöjda fetmabildande egenskap är också unik för socker/kolhydrater (förutom alkohol). (Larhammar kallar insulin för ett hungerhämmande hormon).

I SNF:s styrelse och nutritionsråd sitter det experter/forskare som också är med i Livsmedelsverkets expertgrupp och påverkar Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Det är öppna dörrar mellan överheterna. Björn Hammarskjöld, Assisterande Professor, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i biokemi, Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition vill att den alvarliga jävsituationen anmäls till åklagare.

Larhammar säger allmänt att de som inte tror på honom (professorer) och vetenskapen ”kan ha blivit vilseledda, felinformerade och kan ha fått en partisk och ofullständig information så det behöver inte vara deras eget fel utan det är dom som har försökt tuta i dom den här felaktiga informationen att (socker ger biverkningar även om sockerintaget understiger energibehovet) som är det stora bekymret och som man då vill hjälpa (det okunniga, inskränkta och obildade folket (Larhammar/VoF:s benämning)) till att komma på bättre tankar, och då måste man försöka erbjuda en hedersam reträttväg” och ”Dom aggressiva reaktionerna från andra sidan bottnar nog mer i en frustration över att det inte går att få personen till att ta till sig dom vetenskapliga argumenten (att socker ger inga biverkningar förrän sockerintaget överstiger energibehovet) och då infinner sig en uppgivenhet och frustration som kan leda till dom här mycket olyckliga aggressiva utbrotten” och ”Det är ganska vanligt att sådana här pseudovetenskapliga utsagor (att socker kan ge biverkningar – även av måttlig konsumtion) är startade av en Guru (LCHF läkaren Annika Dahlqvist), en självutnämnd profet som anhängarna sen följer och sen inte vill eller vågar kritisera så det blir en sektliknande verksamhet”.

P.S Förklaringarna inom parenteserna ingår inte i citatet. Men eftersom Larhammars citat gäller allmänt om vetenskapen så har jag lyft in socker som ett exempel D.S.

Larhammar förespråkar socker.

Sockerförespråkaren Dan Larhammar stödjer sockerlobbyn Swedish Nutrition Foundation (SNF) i deras arbete med att förminska och bagatellisera sockrets skadeverkningar på hälsan. Sockerlobbyn med Larhammar förespråkar/förordar genomgående socker framför fett i denna rapport. De skriver upprepat – typ – det är fett som i första hand orsakar fetma vilket sen är en förutsättning/riskfaktor för att en metabol sjukdom som t.ex. typ-2 diabetes/sockersjuka skall kunna utvecklas. Socker KAN dock vara en BIDRAGANDE orsak till denna process OM det sker en överkonsumtion – skriver de (tvärtemot Efsa:s larmrapport). Så därför rekommenderar de att särskilt barn – om de överkonsumerar – skall minska sitt intag av sockersötade drycker. Så långt kan sockerlobbyn sträcka sig. Larhammar använder rekommendationen till att visa att de visst inte är partiska. Vidare skriver de ”I dagsläget har dock för få studier publicerats (30.000 st. – anmälarens anm.) för att kunna dra någon slutsats avseende sockerintag och uppkomst av hjärt-kärlsjukdom respektive relaterade metabola riskfaktorer. Risken för hjärt-kärlsjukdom kan dock antas öka om intaget av sockerarter leder till övervikt eller åtföljs av ett ökat intag av mättat fett som bidrar till förhöjda blodnivåer av LDL-kolesterol”.

SNF och dess sponsorer som t.ex. Coco Cola, Nordic Sugar, Fazer, Unilever (Big Food) la ner SNF 2022 efter Efsa:s larmrapport. Därmed lär inte Larhammar kunna få något mer arvode därifrån. Men sockerindustrin betalade korrumperade forskare redan på 60-talet, för att de skulle ta fram forskningsrapporter som istället pekade ut mättat fet kost som orsaken till hjärt/kärlsjukdomar. Detta enligt nyligen avslöjanden i tidningen New York Times. Men Larhammars ”brott” – ”oredlig rapportering av vetenskap och spridande av pseudovetenskap – är redan begått och bör beivras.

Livsmedelsverket har också tvingats ändra sig genom ett tillägg. Nu är rekommendationen att ”mindre än 10 procent av energin från mat och dryck komma från fritt socker, helst betydligt mindre.

Läs även Överklagan NPOF:s avvisnings-beslut 3.2-23/0150 till förvaltningsrätten.

Dela detta:

Comments are closed.