Mera forskningsfusk som Voff-etablissemanget stödjer och dess följdverkningar

Alla människor som har amalgamfyllningar utsätts för ständiga skadeverkningar av kvicksilver på cellnivå. Kvicksilver från amalgam som är ett av världens giftigaste ämnen ger självklart biverkningar av många olika slag.

Biverkningarna är inte märkbara för alla. Så är det även för läkemedelsbiverkningar. Men för ett okänt antal personer, uppskattningsvis mellan en på tjugo till en på hundra, kan biverkningar från kvicksilver påverka hälsan och vara minst sagt märkbara och orsaka en mängd olika sjukdomssymptom/biverkningar. Individuell känslighet kallas detta för.

Dan Larhammar – VoF:s outtröttlige propagandamaskin – avfärdar dock detta faktum som en medial epidemi där människor har fått för sig en viss orsak till deras besvär/biverkan. Varför han dömer ut dessa biverkningar från kvicksilver som påhittade men biverkningar från läkemedel som äkta ger han ingen förklaring till. Lyssna här – ca 28 min in i programmet.

”Osäkerheten om kvicksilvrets hälsorisker är oacceptabel” säger miljömedicinaren professor Maths Berlin, vid medicinska fakulteten i Lund. Han bedömer att upp till 500 000 svenskar kan ha biverkningar av amalgam. De allra flesta av dessa är sannolikt inte medvetna om att det frigjorda kvicksilvret är orsaken.

Biverkningar från läkemedel som inte är vetenskapligt bevisade accepterar Voffarna rätt upp och ner. De fastställs genom ”beprövade erfarenheter med systematisk dokumentation”. En Voffare som alltid vet bäst, avslår däremot alla biverkningar från kvicksilver i amalgam som osanna, falska, fantasier, inbillningssjuka, pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug etc. (förutom mycket sällsynta biverkningar som allergier/lichenförändring vilka syns i munnen och som Voffarna därför inte kan blunda för). Detta gör de trots att det finns en mängd vetenskapliga studier/publikationer och ”beprövade erfarenheter med systematisk dokumentation” som visar existensen av dessa kvicksilver-biverkningar. Se här och här

Detta förfaringssätt är typiskt för en Voffare – att vara ologisk och motsägelsefull – men det är så Voffarna jobbar.

Forskningsfusket och dess följder

forskningsfusk lakemedelsindustrin
Forskningsfusk

Det finns gott om historieförfalskande Voffprofessorer som fuskar och ljuger. I detta fall är det Voffprofessorn emeritus P.O.Glantz som genom forskningsfusk har fastställt att läckande kvicksilver från amalgam är extremt oskadligt och helt utan biverkningar (utöver mycket sällsynta allergier/lichenförändring som man kan se med ögat). Detta forskningsfusk och denna lögn har upprepats så många gånger att det har blivit en sanning för Voff-etablissemanget. Inte minst för biverkningsexperten tillika f.d. Socialstyrelsens chef Voffaren Barbro Westerholm nu riksdagsledamot för Liberalerna. I ett uttalande i TV den 22 maj 1985 bedyrade hon att: ”Amalgam är en väl utprovad produkt och någon risk för kvicksilverförgiftning finns inte med den produkten. Det är min bestämda åsikt”.

Forskningsfusket ledde för min del (författaren av denna sida) till att jag blev akut kvicksilverförgiftad. Under en 20-dagarsperiod fick jag 12 nya amalgamfyllningar. Behandlingen avslutades sen med 20 minuters torrputsning och bettinslipning utan sug vid ett och samma tillfälle.

En behandling som leder till en massiv kvicksilverexponering i form av kvicksilverånga och som oundvikligen resulterar i kvicksilverförgiftning. En behandling som Voff-överheten tycker är helt Ok.

Bild på vad som händer när man putsar och slipar på amalgam
Bild på vad som händer när man putsar och slipar på amalgam

Bild på vad som händer när man putsar och slipar på amalgam.
Amalgam som utsöndrar små kvicksilverrika droppar efter slipning eller polering. Provet var här 6 år gammalt, och uppvisade samma mönster efter 20 poleringsoperationer. Bild tagen i SvepElektronMikroskop (SEM.) (Jaro Pleva, fil.dr. i kemi/spec. korrosion av metaller) Denna bild fanns inte 1981 men det var känt redan under mitten av 1800-talet att amalgam avger kvicksilver.

Inandning av kvicksilverånga från amalgamfyllningar medför ett upptag i kroppen på ca 80 %. Kvicksilvret fördelas till bl.a. centrala nervsystemet och njurarna men också till andra organ som lungor och lever. Kvicksilverånga och metalliskt kvicksilver löst i blodet kan passera blodhjärnbarriären eller moderkakan och överföras till hjärnan eller foster.

Omgivningen trodde jag fått cancer och höll på att dö. Det tog närmare ett år innan jag förstod att det var kvicksilverförgiftning. Överhetens diagnos var – inget fel på dig (alla blodprovsvärden var Ok. Kvicksilver är svårt att mäta. Dunstar i rumstemperatur. Lagras däremot i kroppen). Drev ärendet om kvicksilverförgiftningen i överhets-instanser i 10 år utan att få rätt.

Ansvarig för denna förgiftning utsåg jag sedermera överheten professor Per-Olof Glantz till. Som Socialstyrelsens vetenskapliga råd hade han medvetet underlåtit att tillse att Socialstyrelsen gav ut en föreskrift som hade förhindrat denna felbehandling som oundvikligen leder till kvicksilverförgiftning. Han tyckte dock att jag ofredade honom så överheten dömde mig till 16.000:- i böter. Dessutom fick jag själv betala 10-tusentals kronor amalgamsanering.

Rättvisa skipad
Rättvisa skipad

Voffprofessorn P.O.Glantz och Voff-biverkningsexperten Barbro Westerholm har sedermera av mig blivit krävda att göra avbön för detta livsförstörande forskningsfusk och ställningstagande – men de vägrar.

På grund av deras agerande så kvicksilverförgiftas fortfarande 100 000-tals människor (varav tusentals spädbarn och foster) runt om i världen av läckande amalgamfyllningar varje år. De kan på ett enkelt sätt minska denna siffra avsevärt genom att göra en fullständig offentlig avbön och erkänna sina begångna försyndelser i amalgamfrågan. En sådan avbön skulle sända en chockvåg genom världs-voffetablissemanget och få många att vakna upp. Är övertygad om att detta skulle lätta deras hjärtan samt minska föraktet för politiker och professorer. Men de väljer hellre att låta människor bli förgiftade än erkänna sitt misstag.

Med sin professorstitel som insats och genom att ägna sig åt avsiktlig vilseledning, forskningsfusk och historieförfalskning så lyckades professor P.O.Glantz (et.al.) avsiktligt dupera/vilseleda Socialstyrelsen, tandläkare, läkare, riksdag, regering, media, myndigheter, rättsväsendet och en stor del av det svenska folket med följande framfuskade fastställande.

”En mun med 20 amalgamfyllningar avger 0,6 ug kvicksilver/dag – en ringa mängd i förhållande till det totala dagsintaget på 10–20 ug” och ”Följaktligen kan en allmäntoxisk påverkan helt uteslutas”. Läs mer om forskningsfusket här.

Detta forskningsfusk som blev till en Voffsanning, fick extremt stor påverkan på samhället och har orsakat extremt stort lidande bland befolkningen. Alla uppräknade ovan inkl. Socialstyrelsens chef numera riksdagsledamoten Barbro Westerholm refererade alltid till detta framfuskade resultat, så också tex Voffläkare när de skickar/skickade förgiftade amalgampatienter till psyket. Överhets-professorn P.O.Glantz psykklassade en hel patientgrupp genom följande fastställande ”Det finns alltid anledning att ta patienters uppgifter på allvar. Det faktum att vissa av dessa patienter har somatiska symtom på psykogen bas innebär inte att de ‘avfärdas’ eller att vi är ‘blinda’ för tänkbara mekanismer utanför våra specialområden utan att vi understryker ett välkänt och väldokumenterat fenomen, som för dessa patienter innebär att diagnosen skall leda till psykiatrisk/psykologisk men ej till odontologisk behandling” samt ”Följaktligen kan en allmäntoxisk påverkan helt uteslutas”.

Voff-etablissemangets instans för omätbara biverkningar-åkommor
Voff-etablissemangets instans för omätbara biverkningar-åkommor

Ytterligare påverkan på samhället som detta forskningsfusk resulterat i

Läkarförbundet avslog I juni 1982 i ett remissyttrande (SOU 1982/83:1) flera amalgamkritiska riksdagsmotioner. Detta med referens till professor P.O Glantz (et. al.) framfuskade fastställande.

Tandläkarförbundet motiverade också avslag med inspiration från professor P.O.Glantz historieförfalskning och forskningsfusk med följande fastställanden:

  • ”Sedan mer än 100 år har amalgam använts som tandfyllningsmaterial. Amalgam är sällsynt stabilt och motståndskraftigt mot såväl kemisk som mekanisk påverkan.  Amalgam är i stort sett giftfritt och helt biologiskt inaktivt”. (Helt plötsligt hänvisar Voffarna till historisk användning vilket annars brukar vara rena tändvätskan för Voffarna om alternativmedicinen framför en sådan motivering).
  • ”Tandvårdskadeförbundets docent Mats Hansons kunskaper om kvicksilver och amalgamets biologiska egenskaper och om hur tandvävnader reagerar framstår som begränsade
  • ”Amalgam är mycket ändamålsenligt och sedan lång tid vetenskapligt belagt som helst riskfritt”.

Dessa yttranden är en av historiens grövsta historieförfalskningar! Läs mer här. Men det är så Voffarna är och det är så de jobbar.

Riksdagsmotionerna avslogs naturligtvis. Vad hade politikerna och Socialstyrelsen att sätta emot ett sådant ‘vetenskapligt välbelagt’ konstaterande från en Voffprofessor? Inte visste politikerna – eller ville inte veta – att siffrorna var framfuskade och fabricerade från ett försök med en amalgambit upphängd i ett glas destillerat vatten.

Ett forskningsfusk som än i dag, 2021, resulterar i att kvicksilverförgiftade patienter fortfarande inte får en relevant vård i form av amalgamsanering.

Socialstyrelsen använde sig också av dess vetenskapliga rådgivare P.O.Glantz forskningsfusk under många år för att lyfta fram tesen om kvicksilvrets extrema ofarlighet. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:6) konstateras fortfarande att huvuddelen av kvicksilverexponeringen kommer från födan.

Etablissemanget

En förfalskad studie som lanserats och blivit accepterad går ej att backa i Voff-etablissemanget utan den blir en sanning i sig. Voffarna håller sig fanatiskt fast som en fjärrstyrd Zoombie vid det framfuskade resultatet och sprider den på alla upptänkliga sätt. Uppvaknade riksdagsledamöter ville dock förbjuda kvicksilveramalgam. Men motståndet och makten från Voffarna var för stort så det gick inte. Regeringen valde därför år 2009 att istället förbjuda kvicksilvret av miljöskäl.

Voffarnas frontfigur barnläkaren Mats Reimer den besserwistraste av alla Voffbesserwissrar kallar amalgamsjuka (biverkningar från kvicksilver) för pseudodiagnoser. Han skriver ”Patienter kan ha svårt att acceptera att läkaren inte finner någon sjukdom som förklarar smärtan, tröttheten eller yrseln. Ändå är medicinskt oförklarliga symtom mycket vanliga inom både primärvård och specialistvård”. Så kan det vara. Men för den skull behöver man inte skicka tex ”amalgamsjuka” patienter till psyket bara för att läkaren/forskaren inte klarar av att ställa korrekt/någon diagnos. Han beklagar sig också, ”Patientgrupper som inte får gehör i vården går till våra politiker som gång efter annan lagt sig i frågor som bör avgöras vetenskapligt och inte politiskt. Vi såg det med THX och amalgamsjuka”. Mats Reimer är en äkta Voffare som vill ha en totalitär vetenskapsstyrd Voff-värld utan inblandning från undersåtar/politiker – eller vad menar han?

Voff-etablissemanget hade helst sett en fortsatt användning av kvicksilveramalgam. De kommer aldrig att ta till sig/acceptera att man kan få biverkningar (bli förgiftad) av ett av världens giftigaste ämnen. Däremot köper de att läkemedel kan ge biverkningar.

En sån sinnessjuk/sinnesrubbad inställning får man leta efter. Men i ärlighetens namn så bör det nämnas att det kan förekomma variationer i graden av denna diagnos inom Voff-etablissemanget. Det kan tex förekomma att en del endast är sinnessvaga i denna fråga.

Men ett har de gemensamt. En Vofflögn eller förfalskad studie som lanserats och blivit accepterad går ej att backa i Voff-etablissemanget utan den blir till en sanning. Voffarna håller sig fanatiskt fast som en fjärrstyrd Zombie vid lögnen eller det framfuskade resultatet och sprider den på alla upptänkliga sätt. En annan sak som de har gemensamt är att Voffare är kunskaps/faktaresistenta.

Voff-zombie
Voff-zombie

Uppvaknade riksdagsledamöter ville förbjuda kvicksilveramalgam. Men motståndet och makten från Voffarna var för stort så det gick inte. Regeringen valde därför år 2009 att istället förbjuda kvicksilvret av miljöskäl.

Kvicksilver

Voffarna är lite försiktiga på sin hemsida men skriver ändock ”Det finns en utbredd kvicksilverskräck i det svenska samhället som har historiska rötter i de grupper som, sannolikt felaktigt, ansåg sig skadade av amalgam i tänderna” och ”Stora epidemiologiska (statistiska) undersökningar har inte heller påvisat något samband mellan amalgamplomber och sjuklighet eller förkortad medellivslängd”. Ett påstående som inte stämmer. Medellivslängden för tandläkare var tex lägre. Sen slänger Voffarna till en notreferens C. Bengtsson et al., som bevis ”Inget samband mellan antal amalgamfyllningar och hälsa”, Läkartidningen 98(9), 200I, s. 930–933. Som att det skulle bevisa deras påstående. Men det är så Voffarna jobbar.

Voffarna drar också till med påståendet att ”Bättre hälsa och ett längre liv med amalgam i tänderna” Man tar sig för pannan och undrar hur dessa Voffare är konstruerade upptill. De har antagligen fått för mycket kvicksilver i hjärnan.  Men det är så Voffare är och det är så de jobbar.

Kvicksilver-amalgam
Kvicksilver-amalgam

Att sprida lögner, desinformation, Fake News och konspirationsteorier är en av Voffarnas starkaste sida. En Voffare använder sig gärna också av historie- och faktaförfalskning. Det är så de jobbar.

För den som vill förkovra sig mer om amalgam och kvicksilver kan göra detta här och här

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required