Voffarnas attack på Alternativmedicinen

Voffarna ondgör sig framförallt över att alternativmedicinen hela tiden pratar om energi, energi och åter energi som tex kosmisk energi, vitalenergi, livsenergi, subtil energi, universell energi, positiva och negativa energier, goda och onda energier, energicentra och energimönster, energi från universum, osynliga energiflöden och energifält, psykisk energi, och andlig energi osv. osv (kärt barn har många namn). Voffarna skriver ”Det är påfallande hur ofta ordet ”energi” används för att beteckna den helande kraft som utövarna av olika kvasivetenskapliga behandlingsmetoder tillskriver dem” och ”Genom att använda det (dessa ord) gör man med ett raskt grepp pseudovetenskap av sin lära” Voffarna skriver vidare ”det är bara ord, ord och åter ord. Dessutom ord som har till huvuduppgift, verkar det, att dölja en total brist på klarhet, definitioner och metoder”.

Voffares sanningssägare
Voffares sanningssägare

Voffarna vill ha svart på vitt hur många watt/kalorier dessa energier består av. För en Voffare är en mätare med visare en väldigt viktig sanningssägare. Voffarna säger sig också ha blivit ”kontaktade av många som velat ha bekräftelse på huruvida dessa pseudovetenskapliga teorier om samband mellan kvantmekanik, österländsk visdom och läkningsprocesser i människan och samhället existerar”. Något som faktaresistenta Voffar naturligtvis inte kan/vill bekräfta.

Voffarna dömer ut de c:a 1200 i dag kända alternativmedicinska metoder med motiveringen att de i stort sett saknar dokumenterad effekt. De kallar det hela för pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug etc. Här och här – är några av Voffarnas attacker på alternativmedicinen.

Det som fakta/kunskapsresistenta Voffare vägrar ta till sig är att det finns vetenskapliga bevis för att ”övernaturliga energier” existerar. Tex överföring av positiv tankeenergi mellan människor. För detta ändamål så används tex verktyget ”Transcendental Meditation (TM)”. Ett verktyg som hjälper sinnet att sjunka dit där tankarna uppstår. När så sker kan man vetenskapligt utforska vad denna positiva process gör med kroppen, psyket, hälsan, påverkan på andra människor och omgivning osv. Det finns över 600 vetenskapliga studier som beskriver sådana resultat. Voffarna vill dock inte veta av denna bevisning för den strider mot deras förvridna vetenskapssyn om att övernaturligheter inte existerar. Därför gör Voffarna allt vad de kan för att fostra folket till att inte ens tänka tanken på att börja utöva tex TM. För att åstadkomma detta så kör Voffarna i vanlig ordning med lögnaktig skrämselpropaganda. Voffarna skriver att nu är ”TM avslöjat”. TM beskriver Voffarna som en religiös sekt, kvantsalveri, pseudovetenskap, auktoritärt, dogmatiskt, irrationellt, dyrt och att TM endast är en affärsverksamhet. För att sätta tyngd i skrämselpropagandan lägger de också till en varning om att det kan gå illa för den som går med i TM. Det är så Voffarna jobbar.

Trancendental meditation TM
Trancendental meditation TM

En vän till mig med goda psykologiska kunskaper, har gjort bedömningen att ett gemensamt särdrag för Voffare är att de lider av ”Kognitiv dissonans”. Allt som emotsäger deras grundläggande världsbild – att det inte existerar något övernaturligt – skapar en kognitiv dissonans i deras hjärnor. Jag är beredd att hålla med. År du?

Det religiösa för att lära sig TM består i en tacksamhetsritual mot lanseraren av tekniken. Den kan naturligtvis ifrågasättas men är något de flesta accepterar (även Dirty Harry – Clint Eastwood). Vad mantran har för innebörd och vad de betyder, bryr sig inte så många om. Huvudsaken är att de fungerar – och det gör de bevisligen. En del TM:are är religiösa andra inte. De som är religiösa går till sina respektive samfund. Alla stora religioner är representerade inom TM. Detta hindrar dock inte Voffarna för att i sin skrämselattack basunera ut och slå fast att TM är en religiös sekt knuten till Hinduismen. TM är dock inte mer religiöst än när skolungdomar från alla större religioner sjunger ”Den blomstertid nu kommer” (vissa vill dock inte) i de svenska kyrkorna. Men Voffarna vill förmodligen förbjuda detta också.

När det gäller energi som överförs från en TM utövare och påverkar andra människor – den s.k. Maharishi effekten (positiv effekt på samhällets kollektiva medvetande) – så finns det ett 40 tal vetenskapliga studier som bekräftar detta varav flera är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Voffarna avfärdar studierna kort och gott med att ”inga tillförlitliga belägg för sådana paranormala fenomen har framkommit. Att parapsykologin aldrig fått fram några resultat som är upprepningsbara i robust mening. Att övernaturliga krafter inte är åtkomliga för undersökning”. Vidare förklarar Voffarna, som alltid vet bäst, att för parapsykologiska fenomen finns det alls inga skäl att tro på. Det är så Voffarna jobbar.

Exempel på studier är när Travis & Orme-Johnson 1989 mycket enkelt visade att 5 försökspersoners EEG mönster påverkades när en TM-utövare i ett annat rum mediterade. I en annan studie från 1982 visade de att en grupp på 2500 TM-utövare påverkade EEG mönstret hos försökspersoner 160 mil bort.

Några publicerade studier o artiklar.

I tidskriften Journal of Mind 1987 visade Michael Dillbeck att TM hade samhälleliga effekter. För att inte studien skulle avvisas som en ren tillfällighet baserades artikeln på 4 experiment som genomfördes 1978–1984 på 4 olika platser där stora grupper TM-utövare mediterade. Vid varje experiment sjönk brottsligheten markant i dessa områden. Efter det att TM sammankomsterna avslutades återgick brottsnivån till nivån före sammankomsterna. Sambandet mellan sammankomsterna och den sjunkande kriminaliteten var statistiskt säkerställt och vetenskapligt bekräftat.

I tidskriften Journal of Crime and Justice publicerade Dillbeck, Landriths och Orme-Johnson en snarlik studie redan 1981.

I tidskriften Social Indicators Research publicerades 1990 ännu en artikel av Michael Dillbeck på samma tema.

I tidskriften Journal of Conflict Resolution december 1988 publicerades Orme-Johnson och Charles Alexander studier där de med sju experiment i rad i Libanon 1981–1983, en period med ständigt inbördeskrig, visade att en stor grupp TM-utövare kunde påverka kriget. Varje gång förutsades det öppet att krigshändelserna skulle minska, och data visade att under de sju experimentomgångarna sjönk antalet krigsoffer med nästan 80%. Chansen att en så stor förändring skulle uppstå av en slump sju gånger i rad var mindre än 1 på 10.000.000.000.000.000.000. Skeptiker-rörelsen VoF:s (Vetenskap o Folkbildning) grundare Voffaren Sven Ove Hansson tillika professor i filosof kommenterade studien med ordern ”Vissa försök har gjorts i Mellanöstern, men resultaten har inte varit imponerande” Det är så Voffarna jobbarna.

Mekanismen för Maharishi effekten är att man uppnår inre frid med TM-utövandet och att den sprids till andra för att uppnå yttre frid. Den ömsesidiga relationen mellan individuellt och kollektivt medvetande innebär att stressnivån i en individs medvetande kommer att återspeglas på det kollektiva medvetandets kvalité, liksom tvärtom. Ju mer stressat ett samhälle är desto mer stressade och spända blir dess invånare.

Fler studier, 35 st – se här

En äkta Voffare är alltid ateist. En äkta Voffare tror inte på Gud eller något övernaturligt. En äkta Voffare tror dock på att universum skapades av ingenting (Big Bang sandkornet (kvarkar) kom från ingenstans) vilket dom tycker är en naturlig ståndpunkt. Denna Voffståndpunkt är egentligen pseudovetenskap eftersom den varken går att upprepa, bevisa eller motbevisa. Men Voffarna tycks/tvingas ändå tro på detta övernaturliga, men bara i detta specifika fall och på deras villkor.

Voffarnas Big Bang teori
Voffarnas Big Bang teori

Själv tror jag på tesen att universum skapades av någonting. Detta någonting kan man kalla för Gud eller vad man vill eller mer vetenskapligt för ”det enhetliga energi-fältet för allting”, varifrån skapelsen ständigt transformeras (energi-kvarkar transformeras till materia) genom ett oändligt antal naturlagar skapade av ren intelligens (Gud) (Här – om inte tidigare – slutar vår fattningsförmåga). Bryter man ner materia i mindre och mindre beståndsdelar så upphör till slut materian att existera i materiell form. Den övergår till någon form av elektromagnetisk fält/energi – ”det enhetliga energi-fältet”. Det betyder att allting egentligen, i så fall, består av denna energi. Enligt Einstein så är allting oförstörbar energi. (Kan undra vad vår tankeenergi omvandlas till? Kanske till ett spöke, vår ande, själ eller karma? Ta inte denna spekulation på för stort allvar).

Alternativmedicin

Från denna utgångspunkt kan alternativmedicinen – tex healing, meditation, ayurveda, akupunktur o homeopati etc. – ha kopplingar till detta energi-fält och på något sätt stödja placebo och andra självläkande mekanismer i kropp och psyke. Det är något vi inte vet så mycket om men att för den skull som Voffarna påstå att metoderna är pseudovetenskap, kvacksalveri, humbug etc. och att de inte fungerar är huvudlöst. Det kan Voffarna inte veta/mäta/fastställa med deras förvridna vetenskapssyn/metoder.

Voffarnas vetenskapliga metod är baserad på mätmetoder som inte fångar det omätbara – tex universums oändlighet. Voffarnas vetenskapsmetod är baserad på det mänskliga sinnet, som verkar inom ett begränsat fält av medvetande, eller inom det medvetna sinnets begränsade förmåga. Det går tex inte heller att med Voffarnas ”vetenskapliga metod” mäta tankeenergi eller studera ett fenomen där subjektet och objektet är samma sak (ett tillstånd av medvetande ”där observatören, observationsprocessen och det observerade förenas), vilket tycks ske i det ”enhetliga fältet”.

Detta fenomen har studerats genom vetenskapsmetoden ”Vetenskapen om varandet ”(en systematiserad kunskap om existensen – livets verklighet). Det gör man genom att låta sinnet sjunka dit där tankarna uppstår och låta det stanna där. Inte gjort i en handvändning att lyckas hela vägen (det finns mycket stress/blockeringar i vägen som först behöver lösas upp). Men det finns upplysta personer som har lyckats. Allteftersom fysiken fortsätter att utforska de finare nivåerna av de minsta partiklarna, så måste den förr eller senare (nästa paradigmskifte?) nå tillvarons omanifisterade aspekt som befinner sig bortom den subtilaste energipartikeln. – Varandets fält (vårt medvetande).

Kommentera här – facebook-gruppen ”Voffaren”

Dela det här:

Dela detta:

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required